A A A K
SmodBIP

Szanowni Państwo!

ZSCKR Sypniewo

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZESPÓŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO Im. I ARMII WP W SYPNIEWIE, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępnie do informacji publicznejUstawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji PublicznejWniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.


Dyrektor

Marian Basa

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych.

29.06.2015

Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących środków trwałych:

Przetarg odbędzie się w budynku mechanizacji ZSCKR w Sypniewie dnia 17.07.2015 r. o godzinie 10.00.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium do dnia 17.07.2015 r. do godziny 9.00 w kasie ZSCKR.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy albo żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje cenę nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Do ceny wywoławczej doliczany będzie 23 % VAT.
Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę nabycia środka na wskazany przez ZSCKR rachunek bankowy.
Wadium złożone przez referentów, który nie wygrali licytacji, zostaną zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z przetargu poszczególnych pozycji lub do unieważnienia całego postępowania przetargowego.
Sprzęt można oglądać 15-16.07.2015 r., w godzinach 10.00-13.00.

Osoby uprawnione do kontaktu:
• Maciej Rozpłoch tel. 509 708 049
• Roman Ciepłuch tel. 661 313 955

Zapytanie cenowe na dostawę energii elektrycznej

22.01.2014

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb ZSCKR w Sypniewie (bez usługi dystrybucji). Szczegóły...

Przetarg na dostawę oleju

27.11.2013

Ogłosilismy przetarg na dostawę lekkiego oleju opałowego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie w I-wszym półroczu 2014 roku. Szczegóły w zakładce Przetargi.

Przetarg nieograniczony na usługę modernizacji kotłowni, jej zarządzenia i eksploatacji p

02.09.2013

Opublikowaliśmy przetarg nieograniczony na usługę modernizacji kotłowni, jej zarządzenia i eksploatacji przez okres 4 lat.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 01.03.2011
Podpisał: Marian Basa
Dokument z dnia: 27.02.2011
Dokument oglądany razy: 42 085