Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Zakres czynności

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO Im. I ARMII WP W SYPNIEWIE
ul. Kwiatowa 3
89-422 Sypniewo
tel. 52 3892069

Zakres czynności dla dyrektora ujęty jest w statucie szkoły.

Zakres czynności dla zastępcy dyrektora

1. Pełnienie obowiązków dyrektora w czasie nieobecności.
2. Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie dokumentacji szkoły.
- dzienników lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych,
- arkuszy ocen.
3. Sporządzanie planów zajęć lekcyjnych oraz organizowanie zastępstw nauczycieli na wypadek ich nieobecności.
4. Sporządzanie harmonogramów zjazdów, konsultacji i planów zajęć lekcyjnych wydziale zaocznym.
5. Hospitacje zajęć lekcyjnych zgodnie z planem sporządzonym przez dyrektora.
6. Śledzenie na bieżąco realizacji programów nauczania przez poszczególnych nauczycieli, częstotliwości wystawiania ocen oraz ilości wykonywanych prac pisemnych.
7. Sporządzanie planów dyżurów nauczycieli i egzekwowania ich prawidłowej realizacji.
8. Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego ds. egzaminów maturalnych.
9. Udział w spotkaniach Zespołu Wychowawczego.
10. Nieustanne dążenie do wzbogacania gabinetów i pracowni w pomoce naukowe w ramach zakupu czy gospodarczego systemu ich wykonania.
11. Mobilizowanie nauczycieli do stosowania nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem dostępnych pomocy naukowych i środków audiowizualnych.
12. Uczulenie nauczycieli i wychowawców na wpajanie młodzieży zasad poszanowania sprzętu, pomocy naukowych oraz pomieszczeń oddanych im w użytkowanie.
13. Koordynowanie spraw związanych z wzywaniem do szkoły rodziców lub opiekunów.
14. Wykonywanie sprawozdań statystycznych dotyczących wyników nauczania, klasyfikacji uczniów i słuchaczy.
15. Na zakończenie każdego miesiąca podawanie do księgowości wykazu nadgodzin przeprowadzonych przez nauczycieli i wychowawców (ilość godzin winna być zgodna z arkuszem organizacyjnym i zapisem w dzienniku lekcyjnym czy zajęć pozalekcyjnym).
16. Angażowanie się w sprawy naboru do klas pierwszych i promocji szkoły.
17. Wykonywanie innych poleceń wydawanych przez dyrektora.
18. W wypadku zaistniałych trudności natury organizacyjnej czy wychowawczo-dydaktycznej należy się konsultować z dyrektorem szkoły.

Zakres czynności dla głównego księgowego

Do obowiązków głównego księgowego należy:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającym zwłaszcza na:
a) zorganizowaniu sporządzaniu, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzania kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi w dyspozycji jednostki,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki:
a) przedstawienie okresowych zestawień wykorzystywania środków budżetowych i pozabudżetowych dyrektorowi placówki.
4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
b) wstępnej kontroli i legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,
c) następnej kontroli gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań,
d) przedstawienie Dyrektorowi wniosków z kontroli wewnętrznej, szczególnie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.
5. Kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników.
6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
7. wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.
8. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych (miesięcznych) z wykonania budżetu oraz inwestycji i ich analiz: rozliczanie środków budżetowych.
Opracowanie terminowych sprawozdań finansowych półrocznych i rocznych – bilans wraz z załącznikami.
9. Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zakładowym planem kont w sposób umożliwiający ustalenie:
- stanu majątku szkoły (budżetu), zobowiązań i funduszy oraz ich zmian, poniesionych kosztów osiągniętych dochodów, strat i zysków nadzwyczajnych oraz wyniku finansowego, danych niezbędnych do rozliczeń finansowych z budżetem, innymi jednostkami gospodarki uspołecznionej, nieuspołecznionej, pracownikami jednostki jak i osobami fizycznymi, danych niezbędnych do rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za majątek jednostki oraz do funkcjonowania systemu wewnętrznej informacji, sporządzania sprawozdań finansowych.
10. Sprawozdanie prawidłowości wpłat do kasy i dokonywanych wypłat, kontrola raportów kasy, czuwanie, aby sumy podjęte z banku były objęte raportem kasowym i były zgodne z raportem bankowym, uzgadniane salda kasy z księgowością.
11. Kontrola pracy magazyniera – wyrywkowe kontrolowanie stanów magazynowych, przynajmniej raz na kwartał.
Sporządzanie protokołu i przekazanie Dyrektorowi.
12. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji, a w szczególności:
a) instruowanie komisji inwentaryzacyjnej o sposobie przeprowadzenia inwentaryzacji,
b) zarządzanie wyceny arkuszy spisowych,
c) udział w opiniowaniu różnic i nadwyżek,
d) rozliczenie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) egzekwowanie sum z tytułu niedoborów zawinionych.
13. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
14. Klasyfikowanie dowodów księgowych według rozdziałów i paragrafów.
15. Udział w pracach komisji likwidacyjnej.
16. Sporządzanie wspólnie z Dyrektorem preliminarza wydatków.
17. kontrola terminowości rozliczeń należności i zobowiązań, informowanie Dyrektora o realizacji rozliczeń.
18. Sporządzanie poleceń księgowań, not, przelewów, odmów żądania zapłaty, – jeżeli wystąpi taka potrzeba.
19. Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
20. Współpraca z jednostką nadrzędną.
21. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w pomieszczeniach biurowych.
22. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy dotyczącej działalności zakładu.
23. Wykonyw3anie poleceń Dyrektora w zakresie pełnionych obowiązków.
24. Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych:
- budżetu,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- środków specjalnych,
- stołówki.
25. Działalność gospodarcza:
- sporządzanie umów na usługi,
- wystawienie rachunków za usługi,
- kalkulacje kosztów w/w.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 01.03.2011
Podpisał: Marian Basa
Dokument z dnia: 01.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 941