A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.10.2018 21:01, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano wynik postępowania

Przetarg na na dostawę autobusu 20-osobowego, fabrycznie nowego CPV 34121000-1

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
ul. Kwiatowa 3
89 - 422 Sypniewo
tel. fax. (52) 389 20 69
e-mail: sekretariat@zsckrsypniewo.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na dostawę autobusu 20-osobowego, fabrycznie nowego
CPV 34121000-1

Termin realizacji zamówienia do 30.11. 2018 r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie
Zamawiającego lub pobrać ze strony www.bip.zsckrsypniewo.pl
Uprawnieni do kontaktów z oferentami są:

Marian Basa -Dyrektor tel. ( 52) 389 20 69, kom. 606 351 620
Mirosław Siuda tel. (52) 389 20 69 w. 36

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa dnia 26.10.2018 r. o godz.10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.10.2018r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe: spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- Cena (koszt) – 70 %
Termin realizacji Zamówienia – 30 %
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone na Portalu UZP
pod numerem
634432-N-2018 z dn. 10.10.2018 r.

Załączniki:

Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 10.10.2018 21:01
Dokument oglądany razy: 176
Podlega Ustawie