Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym konkursie została skasowana: 12.04.2021 z powodu:

Unieważniony przez MR ze względu na sytuację pandemii Coronovirusa.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie

usunięty

Organizator: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Sypniewie, ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo, woj. kujawsko-pomorskie


I. Do konkursu może przystąpić:
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie;
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,
– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.).
11) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone powyżej, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (D. U. z 2019 r. poz. 263) spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
12) złożył oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Kuratorium Oświaty, właściwego dla danego województwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) - dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
• stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
• stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
• imię (imiona) i nazwisko,
• datę i miejsce urodzenia,
• obywatelstwo,
• miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2; świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. (z uwzględnieniem daty i miejsca złożenia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego);
11) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;


III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym, telefonem i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie”, w terminie do 01 kwietnia 2021 r. adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa (sekretariat Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi, p. 467), liczy się data wpływu oferty do Ministerstwa.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni w formie pisemnej. Oferty kandydatów po zakończonej procedurze konkursowej zostaną zniszczone komisyjnie.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 30, kod 00-930 Warszawa,
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iod@minrol.gov.pl, tel. 22 6232625,
3) szczegółowe informacje dotyczące administratora danych oraz Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych,
4) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634),
5) przetwarzania Pana/Pani danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO,
6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wszystkie strony postępowania administracyjnego w Pana/Pani sprawie,
7) Pana/Pani dane będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) – t.j. przez okres nie krótszy niż 25 lat,
8) posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
9) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10) podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym dla realizacji sprawy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; konsekwencją niepodania danych będzie nierozpoznanie sprawy,
11) dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 02.03.2021
Dokument oglądany razy: 998
 
Wersja do druku