Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Statut szkoły

Sypniewo 27.11.2019 r.

STATUT

Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Sypniewie


SPIS TREŚCI

I. OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE
II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ CKR
III. SZKOLNE PRZEPISY BHP
IV. ORGANA, ICH KOMPETENCJE I WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORAZ SPOSÓB
ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI IV.I. DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

IV.II. RADA PEDAGOGICZNA

IV.III. RADA RODZICÓW

IV.IV. SAMORZĄD UCZNIOWSKI I RADA SŁUCHACZYV. WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
VI. ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ
VII. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW
VII.I.ZADANIA NAUCZYCIELI
VII.II.ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
VII.III. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY I OPIEKUNA SEMESTRU
VII.IV. ZADANIA WYCHOWAWCY INTERNATU
VIII . ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
IX. UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKOŁY.
IX.I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
IX.II. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA
X. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
XI. NAGRODY I KARY
XII. BIBLIOTEKA SZKONA
XIII. INTERNAT
XIV. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


STATUT
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Sypniewie

Podstawy prawne:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz.59 ze zm.);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświato-
we (Dz.U.2017 po. 60 ze zm.);
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz.2198 ze zm.);
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. 2016 poz. 1379 ze zm.);
- Konwencja Praw Dziecka (Dz. U. 1991 Nr 120, poz. 526) ze zm.;


I. OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

§1.

1. Zespół Szkół nosi nazwę: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, zwany dalej „Zespołem Szkół".
2. Siedzibą Zespołu Szkół jest Sypniewo, ul. Kwiatowa 3, gmina Więcbork, powiat sępoleń-ski, województwo kujawsko-pomorskie.
3. Ustalona nazwa Zespołu Szkół jest zasadniczo używana w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się używanie skrótu „Zespół Szkół” w Sypniewie.
4. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa; nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, ul. Konarskiego 1-3; 85-066 Bydgoszcz.

§2.

1. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły:
1) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Technikum im. ks. dra Szczepana Gracza w Sypniewie, zawierające oddziały Technikum, zwane dalej Technikum, kształcące w zawodach:
- technik rolnik,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
- technik architektury krajobrazu,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik weterynarii,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
2) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Branżowa Szkoła I stopnia im. ks. dra Szczepana Gracza w Sypniewie, zwana dalej Branżową Szkołą I stopnia,
kształcąca w zawodach rolniczych: rolnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn
rolniczych, ogrodnik, kucharz, piekarz, cukiernik.
3) Szkoła Policealna (na podbudowie liceum lub technikum), kształcąca w formie sta-cjonarnej i zaocznej.
4) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Sypniewie, zwane dalej Centrum.
2. W Branżowej Szkole I stopnia mogą funkcjonować oddziały integracyjne lub specjalne
kształcące uczniów niepełnosprawnych.
3. W ramach wyżej wymienionych typów szkół Zespół Szkół może organizować kwalifika-cyjne kursy zawodowe.
4.W latach szkolnych 2019/2020 – 2022/2023 w Technikum prowadzi się klasy
dotychczasowego Technikum na następujących warunkach:
1) z dniem 1 września 2020r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego Technikum;
2) z dniem 31 sierpnia 2023r. zakończą działalność klasy dotychczasowego Technikum.
5. Zespół Szkół prowadzi internat dla uczniów spoza miejsca stałego zamieszkania oraz pracownie przedmiotowe i warsztaty szkolne dla potrzeb kształcenia praktycznego.

6. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół mają wspólne organa:
1) Dyrektor Zespołu Szkół;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski;
5) Rada Słuchaczy.

II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 3.


1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania poprzez:
1) umożliwienie uczniom poszczególnych szkół zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejęt-ności praktycznych zgodnie z obowiązującymi programami nauczania w poszczegól-nych typach szkół;
2) przygotowanie absolwentów do świadomego wyboru dalszego kształcenia się lub wy-konywania wybranego zawodu;
3) wychowanie służące rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości oj-czyzny, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy otwarciu na wartości kultury Europy i świata;
4) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
5) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi;
6) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

§ 4.


1. Zespół Szkół w realizacji zadań kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpo-spolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Mię-dzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Deklaracji Praw Dziecka, Ustawie o systemie oświaty, ustawie - Prawo Oświatowe i podstawie programowej kształ-cenia ogólnego i w zawodach.
2. Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół uchwala Rada Rodziców w poro-zumieniu z Radą Pedagogiczną.
3. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

§ 5.


1. Naczelnym celem pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej jest stworzenie ucz-niowi/słuchaczowi warunków umożliwiających integralny rozwój osobowości, który przy-czyni się do sukcesu w dalszej edukacji lub pracy zawodowej, poprzez:
1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów/słuchaczy;
2) zapewnienie opieki uczniom szczególnie uzdolnionym oraz umożliwienie im realizo-wania indywidualnego toku lub programu nauczania pod opieką nauczyciela lub gru-py nauczycieli prowadzących ucznia;
3) niesienie pomocy uczniom/słuchaczom mało zdolnym dla umożliwienia im zdobycia minimum wiedzy i umiejętności;
4) umożliwienie uczniom kształtowania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uzupełnienie i poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez pracę w kołach zainteresowań, udział w konkursach i olimpiadach;
5) wdrażanie uczniów/słuchaczy do samokształcenia i systematycznego podnoszenia wiedzy przez propagowanie osiągnięć technicznych, udział w konferencjach popular-nonaukowych, współpracę z instytucjami rolniczymi działającymi w rejonie Zespołu Szkół;
6) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów/słuchaczy oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska i zwracanie szczególnej uwagi na kulturę życia;

7) kształtowanie zamiłowania do wybranego zawodu i późniejszego jego wykonania przez prawidłowy stosunek do pracy na praktykach zawodowych i zajęciach praktycz-nych;
8) współpracę z domem rodzinnym ucznia, kontakty z rodzicami na zebraniach w szkole, wizytach w domach uczniów i aktywny udział rodziców w imprezach klasowych i szkolnych;
9) prowadzenie resocjalizacji młodzieży ze środowisk patologicznych we współpracy pe-dagoga szkolnego z rejonowymi poradniami pedagogiczno-psychologicz¬nymi i spo-łecznymi opiekunami dla nieletnich;
10) zapewnienie prozdrowotnych warunków życia i pracy uczniów/słuchaczy oraz opieki zdrowotnej i przestrzeganie warunków BHP;
11) umożliwienie uczniom korzystania z różnych form wypoczynku i rekreacji przez upo-wszechnianie turystyki i organizowanie obozów i biwaków;
12) zapewnienie uczniom miejsca zamieszkania w internacie oraz odpłatnego korzystania z wyżywienia;
13) niesienie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji we współ-pracy z ośrodkami pomocy społecznej przy Urzędach Gmin, Agencji Restrukturyzacji itd., szukanie sponsorów wśród rodziców i pomoc w miarę posiadanych środków;
14) zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz na wycieczkach;
15) zapewnienie uczniom warunków umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz własnej historii, kierowanie się zasadami etyki;
16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
17) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami: poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami urzędu pracy, firm, przedsiębiorstw, zakładów.
2. W celu realizacji zadań Zespół Szkół umożliwia uczniom/słuchaczom korzystanie z:
1) klasopracowni;
2) biblioteki i czytelni;
3) obiektów sportowo-rekreacyjnych;
4) ogrodu botanicznego;
5) pracowni praktycznej nauki zawodu i warsztatów szkolnych;
6) pomieszczeń gospodarczych;
7) gabinetu pielęgniarki;
8) szatni.
3. W szkole są dostępne szafki, w których uczniowie mogą pozostawiać przybory
i podręczniki szkolne. Za pozostawienie wartościowych przedmiotów (np. telefonu)
szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej.
4. Korzystanie z pomieszczeń i urządzeń szkolnych odbywa się na zasadach określonych
w regulaminach i zarządzeniach Dyrektora Zespołu Szkół.


III. SZKOLNE PRZEPISY BHP

§ 6.


1. Zespół Szkół wykonuje zadania opiekuńczo-wychowawcze odpowiednio do wieku i po-trzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepi-sów bezpieczeństwa i higieny.
2. Uczeń w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pozostaje pod stałą opieką nauczycieli prowadzących zajęcia.
3. W zależności od kierunku kształcenia, w pracowniach praktycznej nauki zawodu, labora-toriach, pracowniach szkolnych, gospodarstwach rolnych, zakładach gastronomicznych zbiorowego żywienia, branżowych zakładach pracy, w których uczniowie odbywają prak-tyczną naukę zawodu, stosuje się branżowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zajęciach praktycznej nauki zawodu w pracowniach przedmiotowych, laboratoriach, warsztatach szkolnych należy przestrzegać liczebności uczniów w klasach i grupie okre-ślonej odrębnymi przepisami.
4. Przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw międzylekcyjnych pełnione są dyżury nau-czycielskie w obiektach należących do Zespołu Szkół zgodnie z regulaminem dyżurów.
1) Długości przerw zostają ustalone po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
2) Uczniowie w czasie przerw mają możliwość spożycia posiłku na terenie Zespołu Szkół lub w stołówce.
5. Szkoła częściowo objęta jest monitoringiem wizyjnym (zapis cyfrowy) w celu zapewnie-nia bezpieczeństwa uczniom.
6. W czasie trwania zajęć w terenie oraz wycieczek, biwaków i imprez sportowych zapewnia się opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa:
1) w szkole obowiązuje rejestr wyjść grupowych uczniów zawierający dane zgodne z rozporządzeniem ;
2) rejestr nie dotyczy wycieczek;
3) rejestr wyjść grupowych prowadzi Sekretarz szkoły, który jest podpisywany przez
Dyrektora szkoły raz w tygodniu.
7. Mieszkańcy internatu pozostają pod stałą opieką wychowawców. Harmonogram opieki nad wychowankami dostosowany jest do okresu przebywania uczniów w internacie Ze-społu Szkół.
8. Podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków bezpie-czeństwa będzie opracowywany corocznie na podstawie ramowych planów nauczania.
9. Liczbę uczniów w grupie określa Dyrektor, uwzględniając specyfikę nauczanego zawo-du, wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów w sprawie prac wzbronionych młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne warsztatów.
10. Dyrektor ustala tygodniowy plan zajęć uwzględniając:
1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
4) nieplanowanie po godzinach wychowania fizycznego zajęć, które wymagają zinten-syfikowanego wysiłku umysłowego (przedmioty ścisłe).
11. Prace remontowe wykonywane w okresie działalności szkoły są tak organizowane, aby zostały zachowane szczególne środki ostrożności oraz aby uczniowie nie mieli dostępu do miejsca wykonywania prac.
12. W razie wypadku obowiązują następujące procedury:
1) ocena sytuacji i udzielenie pierwszej pomocy;
2) zawiadomienie dyrektora i wezwanie w miarę potrzeby karetki przez dyrektora lub se-kretarza szkoły lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora;
3) powiadomienie o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) przez wychowawcę, pe-dagoga szkolnego lub sekretarza szkoły ;
4) odbiór ucznia przez rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzony podpisem na oświadczeniu.
13. Protokół powypadkowy sporządza osoba pełniąca funkcję BHP w szkole w terminie
21 dni od dnia zakończenia postępowania i niezwłocznie doręcza osobom uprawnionym
do zaznajomienia się z materiałami tego postępowania.


IV. ORGANA SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I WARUNKI WSPOŁDZIAŁANIA
ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

§ 7.


1. Organami Zespołu Szkół są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski;
5) Z inicjatywy słuchaczy w Zespole Szkół może funkcjonować Rada Słuchaczy.

IV. I. DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 8

1. Dyrektor Zespołu Szkół kieruje jego bieżącą działalnością, jest przedstawicielem na ze-wnątrz, przełożonym wszystkich pracowników, powołuje i odwołuje wicedyrektorów i kie-rowników po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
2. Odpowiedzialny jest za:
1) prawidłową realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych wynikających z progra-mów nauczania oraz uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompeten-cji;
2) tworzenie warunków do rozwijania samorządowej i samodzielnej pracy uczniów
i wychowawców;
3) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
4) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
3. W zakresie dydaktyczno- pedagogicznym:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny;
2) zapewnia właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy oraz odpowiada za poziom i wyniki nauczania i wychowania:
a) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacje o działalności szkoły;
b) dopuszcza do użytku w szkole zaproponowane przez nauczycieli programy
nauczania;
c) podaje do publicznej wiadomości zestawy podręczników, które będą
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
d) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami
na terenie szkoły;
3) w zakresie rekrutacji do Zespołu Szkół:
a) powołuje komisję kwalifikacyjno-rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego
i określa zadania;
b) decyduje o przyjęciu ucznia do określonego typu szkoły na podstawie ustaleń ko-misji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej, od powołania której może odstąpić, gdy liczba kandydatów do szkoły jest mniejsza od liczby miejsc;
c) może wydłużyć termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandy-datów do szkoły jest mniejsza od liczby miejsc;
d) dba o właściwą informację w sieci punktów informacyjnych dla kandydatów do szkół, działających w ramach Zespołu Szkół;
e) ustala dodatkowe kryteria decydujące o przyjęciu młodzieży do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej zależnie od profilu (kierunku) kształcenia;
f) przekazuje organowi prowadzącemu Zespół Szkół informacje o wynikach rekruta-cji do klas pierwszych.
4) może skreślić ucznia pełnoletniego z listy uczniów w przypadkach określonych w sta-tucie Zespołu Szkół na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;
5) może zezwolić uczniowi, za zgodą lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, na indywidualny tok nauki wyznaczając nauczyciela-opiekuna (odmowa następuje w drodze decyzji);
5.1 organizuje uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takie nauczanie, w porozumieniu z organem prowadzącym;
6) zobowiązany jest do organizowania dla pracowników Zespołu Szkół różnych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zapoznawania ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad prze-strzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami;
7) może - za zgodą organu prowadzącego Zespół Szkół - zawiesić czasowo zajęcia dydaktyczne:
a) jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 2loo w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
b) w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów;
c) o zawieszeniu zajęć zawiadamiany jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny przez organ prowadzący (niska temperatura) lub przez dyrektora (zdarzenia, które zagrażają zdrowiu uczniów).
8) decyduje o organizacji tygodnia pracy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej (który może być realizowany w pięciu lub sześciu dniach tygodnia);
9) może wyrazić zgodę na udostępnianie dokumentacji przebiegu nauczania pracowni-kom naukowym i studentom w zakresie dotyczącym prowadzonych badań;
10) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania;
11) powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminów omówionych w WZO;
12) wyznacza na pisemną prośbę ucznia lub rodziców ucznia nie klasyfikowanego w po-rozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) - w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami - egzamin klasyfikacyjny z materiału progra-mowego zrealizowanego w danym roku szkolnym;
13) powołuje drugiego nauczyciela przedmiotu do przeprowadzenia egzaminu klasyfika-cyjnego;
14) wyznacza dodatkowy termin egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu, ale nie później niż w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym;
15) może wyznaczyć egzamin klasyfikacyjny uczniowi ubiegającemu się o przyjęcie w tej szkole do klasy bezpośrednio wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolne-go ucznia w wypadku dokonania przez ucznia zmiany kierunku kształcenia związanej ze zmianą typu szkoły; w takim przypadku Dyrektor Zespołu Szkół może zwolnić ucznia z obowiązku składania egzaminów klasyfikacyjnych z tych przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w których nie ma różnic programowych, a z których uczeń otrzymał na świadectwie szkolnym stopnie, co najmniej dopuszczające;
16) ustala termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców w ostatnim tygodniu wakacji letnich;
17) przestrzega ustaleń zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych;
18) może zwiększyć wymiar godzin lekcyjnych ponad minimalną liczbę określoną w ra-mowych planach nauczania, jeżeli koszty tego zwiększenia znajdują pokrycie w przy-znanych środkach budżetowych;
19) ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym;
20) ustala wymiar zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych jak:
a) koła zainteresowań;
b) dodatkowa nauka języków obcych;
c) zajęcia rekreacyjno-sportowe, jeżeli zajęcia pozalekcyjne mają być finansowane
z budżetu Zespołu Szkół;
21) przeznacza dodatkowe godziny lekcyjne, jeżeli liczba godzin została zwiększona zgodnie z przepisami na zorganizowanie zajęć:
a) służących przede wszystkim wyrównaniu braków powstałych z niezrealizowania programu nauczania w poprzednim roku szkolnym w umiejętnościach określonych w charakterystyce kwalifikacyjnej dla danego zawodu lub specjalizacji;
b) służących podniesieniu poziomu nauczania wybranych przedmiotów obowiązko-wych umieszczonych w planie nauczania;
22) opracowuje plany nauczania dla każdego typu szkoły, kursu kwalifikacyjnego i nau-czanego zawodu (kwalifikacji w zawodzie) wg ustalonego cyklu kształcenia na pod-stawie planów ramowych z uwzględnieniem konieczności zrealizowania wszystkich obowiązkowych przedmiotów ujętych w obowiązujących planach nauczania;
23) przeznacza godziny przewidziane w ramowym planie nauczania do jego dyspozycji na wyrównanie braków w nauczaniu poszczególnych przedmiotów lub zachowania ciągłości nauczania przedmiotów w klasach programowo najwyższych;
24) podaje w planie nauczania rzeczywistą liczbę tygodni zajęć szkolnych pomniejszoną o liczbę tygodni praktyk zawodowych w poszczególnych klasach (semestrach) wynikająca z kalendarza organizacji danego roku szkolnego;
25) zmienia lub wprowadza nowy profil kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnego w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
26) jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej
i pedagogicznej;
27) odpowiada za prawidłowe wydanie świadectw i innych druków szkolnych oraz ich duplikatów;
28) odpowiada za prawidłowe dokonywanie sprostowań dokumentów szkolnych;
29) zapewnia w miarę potrzeb opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie są objęci nauką religii lub etyki w szkole;
30) współdziała z organizacjami uczniowskimi oraz instytucjami i organizacjami lokalnego środowiska na wzajemnie ustalonych zasadach w celu zapewnienia warunków opty-malnej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

4. W zakresie wychowawczo-opiekuńczym:
1) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
2) ustala opłatę wnoszoną przez ucznia za korzystanie z posiłków szkolnych;
3) powołuje komisję do spraw pomocy materialnej po zasięgnięciu opinii Rady Pedago-gicznej i Rady Rodziców;
4) określa szczegółowy regulamin przyznawania i ustalania wysokości następujących świadczeń:
a) korzystanie z posiłków szkolnych;
b) zasiłek losowy;
5) przyznaje świadczenia w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Zespołu Szkół.

5. W zakresie realizacji planu finansowego Zespołu Szkół:
1) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

6. W zakresie rozwijania bazy szkolnej:
1) zarządza powierzonym mu majątkiem, właściwie go zabezpiecza i utrzymuje w nale-żytym stanie;
2) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
3) zobowiązany jest do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych oraz hi-gienicznych warunków pracy i nauki.

7. W zakresie współpracy z organami Zespołu Szkół:
1) pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej a w związku z tym przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz zawiadamia wszystkich jej członków o terminie i po-rządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej;
2) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działal-ności Zespołu Szkół;
3) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor powiadamia nie-zwłocznie organ prowadzący Zespół Szkół i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
4) zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej o odwołaniu nauczyciela z funkcji kierowni-czej;
5) wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których ce-lem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza
6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz polecenia służbowe organu nadzorującego;
7) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozsze-rzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

8. W zakresie spraw pracowniczych:
1) może określić stawkę dodatku motywacyjnego nauczycieli;
2) ustala ocenę pracy nauczyciela;
3) obowiązany jest na wniosek nauczyciela zwrócić się o opinię o jego pracy do właściwego doradcy metodycznego oraz zakładowej organizacji związkowej, w której zrzeszony jest oceniany nauczyciel, a w przypadku gdy nie jest on zrzeszony w żadnym związku zawodowym - do organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego nauczyciela;
4) obowiązany jest zawiadomić nauczyciela o negatywnej ocenie jego pracy, podając uzasadnienie z jednoczesnym ostrzeżeniem, że następna negatywna ocena spowoduje rozwiązanie stosunku pracy;
5) powiadamia o dokonaniu powtórnej oceny nauczyciela 14 dni wcześniej;
6) może wystąpić do organu nadzorującego z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny nau-czyciela;
7) zawiera umowę o pracę z nauczycielem;
8) może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela przenieść go w stan nieczynny w razie całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły, a także w razie zmian or-ganizacyjnych;
9) stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach:
a) prawomocnego ukarania w trybie dyscyplinarnym, zwolnienia z pracy lub wydalenia z zawodu nauczycielskiego;
b) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu;
c) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności;
d) stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów;
e) upływu sześciomiesięcznego terminu pozostawania w stanie nieczynnym.
10) udziela urlopów związanych z dokształcaniem nauczycieli;
11) udziela urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wy-miarze godzin po przepracowaniu co najmniej 7 lat, o ile organ służby zdrowia stwier-dzi taką potrzebę;
12) może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
13) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół;
14) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu Szkół;
15) konsultuje ze związkami zawodowymi następujące decyzje:
a) rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony;
b) rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym;
c) wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy;
d) przeniesienie służbowe;
e) ustalenie regulaminu pracy;
f) ustalenie regulaminu nagród;
g) ustalenie regulaminu premiowania;
h) określanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu socjalnego;
i) rozpatrywanie sprzeciwu od nałożonej na pracownika kary porządkowej;
j) ustalenie regulaminu przyznawania zwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli.
16) wykonuje inne zadania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, a nie ujętych w Statucie;
17) szczegółowy zakres czynności Dyrektora Zespołu Szkół ustala organ prowadzący Ze-spół Szkół w oparciu o szczegółowe przepisy wynikające z Ustawy o systemie oświaty i z Ustawy Karta Nauczyciela.

§ 9


1. Dyrektor kieruje Zespołem Szkół przy pomocy:
1) wicedyrektora
2) kierownika szkolenia praktycznego.
2. Do zadań wicedyrektora Zespołu Szkół należy:
1) pełnienie obowiązków Dyrektora w czasie jego nieobecności;
2) odpowiedzialność za właściwe prowadzenie dokumentacji szkoły:
a) dziennika elektronicznego;
b) arkuszy ocen;
3) sporządzanie planów zajęć lekcyjnych oraz organizowanie zastępstw nauczycieli na wypadek ich nieobecności;
4) hospitacja zajęć lekcyjnych zgodnie z planem sporządzonych przez Dyrektora Zespołu Szkół;
5) analizowanie na bieżąco realizacji programów nauczania przez poszczególnych nauczycieli, częstotliwości wystawiania ocen cząstkowych oraz ilości wykonanych prac pisemnych;
6) sporządzanie planów dyżurów nauczycielskich i egzekwowanie ich prawidłowej realizacji;
7) na zakończenie każdego miesiąca podawanie do księgowości wykazu nadgodzin prze-pracowanych przez nauczycieli i wychowawców internatu.
3. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:
1) całokształt spraw dotyczących organizacji i przebiegu oraz kontroli realizacji prakty¬cznej nauki zawodu na terenie szkoły oraz zakładów pracy, kierowanie pracą i doskonaleniem nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
2) instruowanie nauczycieli i nadzorowanie spraw związanych z planowaniem, dokumentacją zajęć, bezpieczeństwem i higieną pracy ucznia; w realizacji swoich zadań ściśle współpracuje z pracodawcami, u których uczniowie i słuchacze odbywają praktyczną naukę zawodu oraz właścicielami gospodarstw rolnych i zakładów zbiorowego żywienia.

IV. II. RADA PEDAGOGICZNA
§ 10.

1. W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły.
2. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
1) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
2) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
3) Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do
nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać dobra
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:
1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
2) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły;
3) kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swoich członków;
4) organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego;
5) współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.
7. Do kompetencji stanowiących Rady należy:
1) wprowadzanie zmian do Statutu Zespołu Szkół w Sypniewie;
2) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
3) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów/słuchaczy;
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole
po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;
7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły;
8) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących skreślenia z listy uczniów.
8. Rada opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i po-zalekcyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski Dyrektora i związków zawodowych działających w szkole o przyznanie nau-czycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycz-nych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) kandydatury nauczycieli do powierzania im funkcji kierowniczych w szkole w głosowaniu tajnym;
6) kandydatury swoich przedstawicieli do składu komisji określonych odrębnymi przepisami;
7) przyznawanie uczniom nagród i wyróżnień.
9. Cele i zadania Rady Pedagogicznej szczegółowo określa Regulamin Rady Pedagogicz-nej.

IV. III. RADA RODZICÓW

§ 11.1. Radę Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach do Rady Rodziców, które przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
w każdym roku szkolnym, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w
szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.
5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie zakresu działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół;
2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wy-chowania szkoły;
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
5) opiniowanie długości przerw;
6) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Zespołu Szkół do:
a) Dyrektora Zespół Szkół,
b) Rady Pedagogicznej,
7) wspieranie działalności Zespołu Szkół;
8) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, wydat-kowanie tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców;
9) organizowanie posiedzeń Rady;
10) organizowanie spotkań Rady Rodziców:
a) z rodzicami uczniów;
b) z Dyrektorem Zespołu Szkół;
11) opiniowanie opracowanych przez Radę Pedagogiczną kryteriów oceny z zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy;
12) współdziałanie z pedagogiem szkolnym w organizowaniu pomocy pedagogicznej uczniom;
13) uczestniczenie przedstawiciela Rady Rodziców w egzaminie w przypadku niezgodności w ustaleniu rocznej oceny z zachowania;
14) wytypowanie jednego przedstawiciela Rady Rodziców spośród swoich członków, któ-ry wchodzi w skład komisji przeprowadzającej konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół;
15) może finansować organizowane przez Zespół Szkół zajęcia pozalekcyjne.
7. Cele i zadania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

IV. IV. SAMORZĄD UCZNIOWSKI I RADA SŁUCHACZY

§ 12.


1. W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu Ucz-niowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszech-nym i bezpośrednim.
3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół.
4. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski we wszyst-kich sprawach Zespołu Szkół w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami i stawianymi wy-mogami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych pro-porcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
6. Do kompetencji Samorządu należy:
1) reprezentowanie ogółu uczniów wobec innych organów Zespołu Szkół;
2) wyrażanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących organizacji życia szkolnego, or-ganizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego ( w tym opiniowanie długości przerw);
3) w sprawach dotyczących ogółu uczniów może wypowiadać się zebranie ogólne skła-dające się ze wszystkich trójek klasowych i zarządu samorządu;
4) organizowanie zebrań ogólnoszkolnych, apeli, uroczystości i innych imprez szkolnych;
5) organizacja pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności szkolne, w śro-dowisku rówieśniczym i rodzinnym, rozstrzyganie sporów między uczniami, dbałość o sprzęt i urządzenia Zespołu Szkół;
6) opiniowanie przez organa Samorządu zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną kryteriów oceny z zachowania ucznia, trybu i zasad jej ustalania oraz trybu odwoław-czego od ustalonej oceny z zachowania, a także uczestniczenie w ustalaniu tej oceny przez wychowawcę klasy zgodnie zasadami ustalonymi przez Radę Pedago-giczną;
7) organa Samorządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach oraz Rady Szkoły i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych;

8) Samorząd może posiadać własne fundusze oraz środki wspólnie wypracowane przez uczniów i dysponować nimi w porozumieniu z opiekunem Samorządu (Operacje finansowe i dokumentacja powinny być zgodne obowiązującymi przepisami i zasada-mi);
9) zebrania, narady, spotkania i tym podobne wynikające z działalności Samorządu od-bywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a samorządów klasowych, za zgodą wychowawcy, mogą odbywać się również podczas godziny przeznaczonej do jego dyspozycji;
10) na wniosek Dyrektora szkoły Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
11) Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły podejmuje działania
z zakresu wolontariatu.
12) Samorząd Uczniowski ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja zadań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem).
7. Uczniowskie szkolne tradycje:
1) Ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych na uczniów Zespołu Szkół;
2) Dzień Edukacji Narodowej;
3) Narodowe Święto Niepodległości;
4) Dzień Patrona;
5) Andrzejki szkolne;
6) Wigilia w szkole;
7) Studniówka;
8) Dzień Wiosny;
9) Pożegnanie absolwentów;
10) Dzień Sportu.
8. W Zespole Szkół może działać Rada Słuchaczy, która jest organem przedstawicielskim słuchaczy danej szkoły dla dorosłych, a podstawą jej działalności jest Statut Szkoły i zgodny z nim Regulamin Rady Słuchaczy zatwierdzony przez ogół słuchaczy .
9. Rada Słuchaczy jest reprezentantem słuchaczy.
10. Do kompetencji Rady Słuchaczy należy:
1) informowanie słuchaczy o wymaganiach dotyczących spełniania obowiązków
szkolnych i innych obowiązków określonych w statucie Zespołu;
2) przedstawianie dyrektorowi Zespołu Szkół oraz Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach Zespołu Szkół, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej oceny postępów w nauce,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z dyrektorem.
3) dbałość o sprzęt i urządzenia szkolne;
4) dbałość o dobre imię i honor Zespołu Szkół, kultywują i wzbogacą jego tradycje.


V. WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 13.

1. Dyrektor Zespołu Szkół współpracuje ze wszystkimi organami poprzez:
1) organizowanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej;
2) uczestniczenie w miarę potrzeb z głosem doradczym w posiedzeniach:
a) Rady Rodziców;
b) Samorządu Uczniowskiego;
c) Rady Słuchaczy
3) umożliwianie przepływu informacji i koordynowanie współpracy pomiędzy organami Zespołu Szkół;
4) zajmowanie stanowiska wobec wniosków wpływających do poszczególnych organów Zespołu Szkół i stosowanych przepisów postępowania dla danej sprawy.
2. Współdziałanie rodziców i nauczycieli:
1) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży;
2) rodzice są zobowiązani do zapoznawania się na bieżąco z komunikatami , ocenami, planem lekcji i uwagami przekazywanymi za pośrednictwem dziennika elektroniczne-go przez Dyrektora Zespołu Szkół i nauczycieli;
3) podstawą właściwie rozumianej współpracy jest prawo rodziców do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych klasy i szkoły, poprzez:
- udostępnianie Statutu Zespołu Szkół;
- udostępnianie rocznego planu dydaktyczno-wychowawczego Zespołu Szkół;
- udostępnianie planu finansowego Zespołu Szkół;
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz trybu odwoływania się od oceny z zachowania i zajęć edukacyjnych, jeśli został naruszony tryb wystawiania oceny;
c) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postę-pów i ewentualnych przyczyn trudności w nauce poprzez:
- informację wychowawcy klasy;
- informację nauczyciela przedmiotu;
- komunikowanie się z pedagogiem szkolnym na temat sposobu rozwiązywania pro-blemów;
- pomoc Zespołu Szkół w dotarciu do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem uzyskania dodatkowej informacji o trudnościach szkolnych, czy wyboru innego kierunku kształcenia;
d) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Zespołu Szkół;
e) uczestniczenia w organizowanych spotkaniach z wychowawcą klasy i nauczycieli innych przedmiotów;
f) uzyskania informacji o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej i rocznej.
4) podstawą właściwie rozumianej współpracy jest prawo nauczyciela wychowawcy do wymagania:
a) obecności rodziców na zebraniach informacyjnych o wynikach w nauce i zachowa-niu ucznia;
b) pomocy rodziców w rozwiązywaniu problemów klasy natury wychowawczej i organizacyjnej;
c) właściwego reagowania na nadzwyczajne wezwania nauczyciela wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub pedagoga szkolnego.
3. Współdziałanie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Słuchaczy:
1) zapraszanie na swoje posiedzenia Dyrektora Zespołu Szkół i upoważnionych przed-stawicieli poszczególnych organów Zespołu Szkół;
2) rozpatrywanie wniosków i skarg kierowanych do poszczególnych organów Zespołu Szkół w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i Statutem Zespołu Szkół:
a) jeżeli organ, który otrzymał wniosek lub skargę, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać go właściwemu organowi Zespołu Szkół o przekazaniu wniosku lub skargi zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę;
b) organ właściwy do załatwienia wniosku lub skargi powinien załatwić wniosek lub skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca;
c) w razie nie załatwienia wniosku lub skargi ww. określonym terminie właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia wniosku;
3) informowanie o planach i podejmowanych działaniach lub decyzjach innych organów Zespołu Szkół będących w kompetencjach poszczególnych organów.
4. Nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkól zobo-wiązani są do zachowania drogi służbowej w przypadku sytuacji konfliktowych:
1) składający skargę kieruje ją do organu Zespołu Szkól zgodnie z jego kompetencjami i powinna być ona załatwiona w określonym trybie;
2) w przypadku niezałatwienia skargi w określonym terminie przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę.
5. Organa szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kom-petencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze Sta-tutu i planów pracy szkoły.
6. Organa szkoły są zobowiązane do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od podjęcia de-cyzji.
7. Działające w Zespole Szkół organa prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowanych lub podej-mowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio przez Dyrektora Zespołu Szkół.
8. Konflikty i spory wynikające pomiędzy organami szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

VI. ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 14.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział złożony z uczniów, któ-rzy w jednorocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określanych planem nauczania i programem dla danej klasy.
2. Przeciętną liczbę uczniów w oddziale ogólnodostępnym, integracyjnym i specjalnym określają odpowiednie przepisy.
3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy pro-gramowej kształcenia ogólnego są organizowane w oddziałach z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych, z zastrzeżeniem ust.5.
5. Statut Zespołu Szkół może przyjąć inną niż określona w ust. 3 i 4 organizację zajęć edu-kacyjnych.
6. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
7. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół a daną jednostką.
8. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przerw świątecz-nych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.
9. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wycho-wawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy.
10. Tygodniowy wymiar zajęć nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych finansowanych z bu-dżetu Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący Zespół Szkół.
11. Tygodniowy wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych finansowanych z funduszu Rady Rodziców ustala Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Rodziców.

§ 15.

1. Podstawową formą pracy Zespołu Szkół są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowa-dzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Czas trwania 1 godziny zajęć wynosi:
1) godziny lekcyjnej - 45min.
2) godziny lekcyjnej pracowni i zajęć praktycznych - 45 min.
3) godziny pracy opiekuńczej i wychowawczej w internacie - 60min.
4) godziny pracy pedagoga szkolnego – 60min.
5) godziny pracy w bibliotece szkolnej - 60min.
6) godziny zajęć rewalidacyjnych – 45min.
7) godzin, innych niż wymienionych w pkt. 1-5, zajęć pozalekcyjnych - 45min.
3. Szczegółową organizacją nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre-śla arkusz organizacji Zespół Szkół opracowany przez Dyrektora Zespół Szkół na pod-stawie planu nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
4. W arkuszu organizacji Zespołu Szkół zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowni-ków Zespołu Szkół, w tym liczbę stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przed-miotów i zajęć edukacyjnych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, mini-malny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, kół zainteresowań i in-nych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół Szkół oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu Szkół Dyrektor Zespołu Szkół, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć obowiązkowych i dodatkowych.
6. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. praktyczna nauka zawodu, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, specjalistyczne nauczanie języków obcych, informatyka, koła zaintereso-wań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
7. Zajęcia o których mowa w ust.6, są organizowane w ramach posiadanych przez Zespół Szkół środków finansowych.
8. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Zespołu Szkół może być ustalana według potrzeb.

§16.


1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia, fakultetów,
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
3) zajęć specjalistycznych (w tym zajęć rewalidacyjnych),
4) zajęć związanych z planowaniem ścieżki kariery zawodowej,
5) zajęć nauczania indywidualnego,
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
7) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się.
2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i
nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i
nieodpłatne.
4. Zespół Szkół współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sępólnie Krajeńskim oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli udzielających uczniom i rodzi-com
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2) udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia i planowaniem
kariery zawodowej,
3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.
5. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
6. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę mogą brać udział także wolontariusze.
7. Wolontariusz to osoba fizyczna, która bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia.
8. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
9. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozsze-rzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
10. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzy-skania zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej dzia-łalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 17.

1. Praktyczną naukę zawodu wynikającą z planów i programów nauczania Zespół Szkół prowadzi w oparciu o:
1) bazę własną;
2) gospodarstwa rolne;
3) zakłady specjalistyczne;
4) praktyki zagraniczne.
2. W ramach własnej bazy praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół funkcjonują pracow-nie praktycznej nauki zawodu.

§ 18.

1. Zespół Szkół zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku.
2. Opłatę wnoszoną przez ucznia za korzystanie z posiłków szkolnych ustala Dyrektor Ze-społu Szkół.

§ 19.

1. O przyjęcie do klasy pierwszej: branżowej szkoły I stopnia i techników, wchodzących w skład Zespołu Szkół, mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
2. Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkół kształcących w zawodach jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
3. Do oddziałów integracyjnych przyjmowani są:
a) absolwenci szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie odrębnych przepisów.
b) pełnosprawni absolwenci.
4. Uczniowie wskazani w ust.3a. mogą też być przyjmowani do oddziałów ogólnodostępnych.
5. Szczegółowe kryteria naboru ogłaszane są corocznie zarządzeniem Dyrektora po wydaniu przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty zarządzenia w sprawie rekrutacji, nie później niż do końca lutego roku, w którym odbywa się rekrutacja.
6. Terminy rekrutacji do klas pierwszych ustala co roku Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty.

VII. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW

VII.I. ZADANIA NAUCZYCIELI

§ 20.

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudnienia i zakres zadań pracowników, o których mowa w ust. 1, określają od-rębne przepisy.
3. Zespół Szkół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studen-tów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
4. Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor.
5. W Zespole Szkół, który liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrek-tora.
6. Dyrektor Zespołu Szkól za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stano-wiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem
w szczególności jest:
1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie;
2) korelowanie treści programowych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych w praktyce, porozumiewanie się co do wymagań programowych, organizacji, kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów;
3) porozumiewania się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i podejmowania konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju ucznia;
4) sugerowania skierowań uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznych;
5) ewaluacje śródrocznych i rocznych osiągnięć uczniów w dziedzinie nauczania i wy-chowania, ustalenie priorytetów działania na kolejny rok;
6) wnioskowanie do Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicz-nych, opiekuńczych i profilaktycznych;
7. Pracę każdego zespołu koordynuje przewodniczący (wychowawca klasy).

§ 21.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowie-dzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach oraz realizacja zadań z zakresu wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiąganie w stopniu optymalnym celów szkoły ustalonych w pro-gramach i w planie pracy Zespołu Szkół;
2) przedstawić do 15 września danego roku szkolnego rozkłady materiału nauczanych przedmiotów i plan wychowawczy;
3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskowa-nie o jego wzbogacenie lub modernizację do Dyrektora Zespołu Szkół;
4) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów we współpracy z domem rodzinnym i pedagogiem szkolnym;
6) bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych;
7) informowanie na bieżąco rodziców, wychowawcę klasy, Dyrekcję, Radę Pedagogicz-ną o wynikach nauczania i problemach wychowawczych uczniów;
8) uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspierające szkołę;
9) zwracanie uwagi na możliwość zaistnienia zagrożeń dla zdrowia i życia ucznia i na-tychmiastowe informowanie o tym Dyrektora Zespołu Szkół;
10) dbanie i odpowiedzialność za powierzony majątek i wyposażenie szkoły;
11) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisa-mi oraz systematyczne uzupełnianie zapisów w dzienniku elektronicznym.
3. Dyrektor Zespołu Szkół określa stawkę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli według ustalonego regulaminu.

§ 22.


1. W Zespole Szkół powołane są zespoły nauczycieli:
1) przedmiotów ogólnokształcących;
2) przedmiotów zawodowych;
3) klasowe.
2. Dopuszcza się możliwość powołania przez dyrektora nowych zespołów przedmiotowych lub zadaniowych w miarę potrzeb na czas określony lub nieokreślony. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którego powołuje Dyrektor Zespołu Szkół na wniosek danego zespołu.
1) Dyrektor Zespołu Szkół, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do
realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów
i pracowników odpowiednio szkoły.
2) W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami szkoły.
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którego powołuje Dyrektor Zespołu Szkół po za-sięgnięciu opinii członków zespołu przedmiotowego.
5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji progra-mów nauczania, skorelowania treści nauczania oraz określenia wymagań koniecz-nych, podstawowych rozszerzających i dopełniających;
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa meto-dycznego dla początkujących nauczycieli;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia;
5) opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych i eksperymentalnych progra-mów nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą nauczycielski zespół klasowy, którego liderem jest wychowawca klasy.
7. Zadania zespołu klasowego:
1) ustalenie dla danego oddziału programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego, uwzględniającego możliwości, profile i kierunki profilowania, w których kształcą się uczniowie danego oddziału oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb;
2) uwzględnienie korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego;
3) przekazywanie informacji dotyczących ramowych planów nauczania;
4) szczegółowa diagnoza osiągnięć uczniów w klasie pierwszej i maturalnej.

8. Wszyscy wychowawcy klas, wychowawcy internatu i pedagog szkolny tworzą Zespół Wychowawczy, którego liderem jest Dyrektor Zespołu Szkół.
9. Zadania Zespołu Wychowawczego:
1) comiesięczna analiza frekwencji w klasach;
2) bieżąca analiza problemów wychowawczych zaistniałych w szkole;
3) wymiana opinii na temat zachowania uczniów w szkole i internacie;
4) konsultowanie przydziału pomocy materialnej uczniom;
5) uzgadnianie sposobu realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

§ 23.

1. Zespół Szkół prowadzi działania edukacyjne w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ), w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia a także współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
2. Dyrektor Zespołu wspiera działania nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkole-niowo-informacyjnych z przedstawicielami instytucji wspierających WSDZ w tym z porad-nią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi.
3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posia-danych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych oraz programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
4) informowanie uczniów i rodziców w zakresie: kształtowania umiejętności gromadzenia dokumentacji przydatnej na rynku pracy.
4. Funkcjonowanie WSDZ w Zespole Szkół oparte jest na:
1) udzielaniu indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom;
2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świa-domego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, komunikacji interpersonalnej, profilaktyki antystresowej, technik negocjacji, sposobów motywowania, asertywności;
3) prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów danego oddziału w półroczu ustalonym przez dyrektora szkoły.
5. W szkole realizowane są zajęcia doradztwa zawodowego wynikające ze szkolnych pla-nów nauczania i z planu lekcji.
6. W technikum i branżowej szkole I stopnia jest to minimum 10 godzin w całym cyklu kształcenia.


VII.II. ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

§ 24.

1. W Zespole Szkół pomoc psychologiczną i pedagogiczną organizuje wychowawca klasy i pedagog szkolny.
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego określają odrębne przepisy.
3. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas w zakresie:
1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepo-wodzeń szkolnych;
2) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizują-cym indywidualny program lub tok nauki;
4) koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej;
5) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
6) informowania, kto prowadzi lub organizuje różnego rodzaju formy terapii psycholo-gicznej dla uczniów.
4. Zadania określone w ust.3 pedagog może realizować w następujących formach:
1) wywiadów rodzinnych;
2) rozmów z nauczycielami, rodzicami, uczniami, kuratorami zawodowymi i społecznymi, sądami rodzinnymi dla nieletnich, przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagogami szkół podstawowych, pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej.

VII.III. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY/OPIEKUNA SEMESTRU

§ 25.

1. Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział/semestr szczególnej opiece wychowaw-czej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowaw-cą/opiekunem semestru.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawcę/opiekuna w danej klasie/semestrze przydziela się na cały etap edukacyjny.
3. Dopuszcza się zmianę wychowawcy klasy/opiekuna semestru przez dyrektora szkoły w następujących przypadkach:
1) na umotywowany wniosek co najmniej 2/3 uczniów danej klasy/słuchaczy semestru,
2) z inicjatywy własnej dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia w trybie nadzoru pe-dagogicznego zaniedbań wychowawcy w pracy wychowawczo – opiekuńczej z kla-są/semestrem,
3) z urzędu, wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub z przyczyn organizacyjnych szkoły,
4) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy,
5) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddzia-łu.
4. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.

§ 26.

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danej klasy, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
4) terminowe informowanie rodziców o proponowanych ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z zachowania oraz o ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół ucz-niowski;
b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godziny z wychowawcą.
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działanie wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, których potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
4) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazania im pomocy w ich działaniach wycho-wawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach;
c) włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły.
5) współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami świadczą-cymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
3. W ramach kontaktów z rodzicami swoich uczniów wychowawca klasy organizuje ogólne zebranie rodziców co najmniej jeden raz w półroczu oraz indywidualnie według potrzeb, a ponadto:
1) ustala oceny z zachowania i informuje o nich uczniów;
2) dba o frekwencję uczniów;
3) współdziała z wychowawcami i wychowankami internatu w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych;
4) wnioskuje o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych, material-nych swoich wychowanków do specjalistycznych instytucji, służby zdrowia, Dyrektora Zespołu Szkół;
5) wnioskuje o przyznaniu nagród i kar;
6) ma prawo udzielania poręczenia za uczniów, którym ma być wymierzona kara;
7) ma prawo ustanawiać (przy współpracy z rodzicami) własne formy nagradzania i mo-tywowania wychowanków;
8) informuje rodziców i uczniów z wyprzedzeniem i sposobie określonym w WZO o prze-widywanych dla ucznia śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych.
4. Wychowawca/opiekun prowadzi dokumentację klasy/semestru i każdego ucznia/słuchacza, a w szczególności:
1) przygotowuje miesięczne, śródroczne i roczne/semestralne zestawienie statystyczne (oceny, frekwencje itp.);
2) wypisuje świadectwa promocyjne;
3) przygotowuje wszystkie dokumenty potrzebne do wystawienia świadectw ukończenia szkoły/kursu kwalifikacyjnego;
4) opiekun semestru odbiera uzupełnione indeksy i karty egzaminacyjne od słuchaczy po sesji egzaminacyjnej.
5. Wychowawca/opiekun ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i me-todycznej ze strony Dyrektora Zespołu Szkół, doradcy metodycznego, psychologa lub pe-dagoga szkolnego oraz innych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.


VII.IV WYCHOWAWCA INTERNATU
§ 27

1. Wychowawca internatu jest powołany do prowadzenia grupy wychowawczej w internacie.
2. Do obowiązków wychowawcy internatu należy:
1) poznanie celów i tradycji Zespołu Szkół i internatu, aktualnego programu wychowaw-czo-profilaktycznego oraz planu pracy Zespołu Szkół i internatu;
2) systematyczne i planowe poznawanie grupy wychowawczej i poszczególnych wychowanków;
3) terminowe opracowanie i dokładne zrealizowanie planów pracy prowadzonej grupy;
4) przestrzeganie odpowiednich zasad i stosowanie nowoczesnych metod i środków pe-dagogicznych;
5) codzienne egzekwowanie w grupie wychowawczej wymogów w zakresie higieny osobistej i właściwych stosunków międzyludzkich;
6) systematyczne organizowanie nauki własnej wychowanków, a w razie potrzeby także udzielanie im odpowiedniej pomocy;
7) codzienne organizowanie czasu wolnego młodzieży;
8) staranne i regularne prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym dziennika zajęć i zeszytu spostrzeżeń o wychowankach;
9) ścisłe przestrzeganie dyscypliny i wewnętrznego regulaminu pracy;
10) szczególna dbałość o powierzony do użytku majątek internatowy i szkolny;
11) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczącymi wychowanków, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze;
12) podejmowanie ogólnych prac wynikających z całokształtu działalności Zespołu Szkół
i internatu oraz wykonywanie czynności dodatkowych zleconych doraźnie lub na stałe przez Dyrektora Zespołu Szkół;
13) podnoszenie poziomu swoich kwalifikacji ogólnych i zawodowych przez uzupełnienie
i aktualizowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności.

VIII. ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

§ 28.

1. Kształcenie praktyczne spełnia istotną rolę w procesie nabywania przez uczniów określonych umiejętności praktycznych, które są uzupełnieniem kształcenia teoretycznego, dlatego należy zapewnić ścisłą korelację między kształceniem zawodowym teoretycznym i praktycznym.
2. Kształcenie praktyczne realizuje się przez następujące formy:
1) pracownie i zajęcia praktyczne grupowe;
2) praktyki zawodowe:
a) śródroczne;
b) wakacyjne;
3) naukę jazdy ciągnikiem i/lub samochodem oraz obsługę maszyn rolniczych (w tym kombajnu zbożowego) – zgodnie z planami nauczania dla danego zawodu.
3. Praktyczną naukę zawodu prowadzi się wykorzystując:
1) bazę własną tj. pracownie przedmiotowe i warsztaty szkolne;
2) gospodarstwa rolne;
3) zakłady zbiorowego żywienia;
4) zakłady usługowe i instytucje branżowe (w tym rolno-mechanizacyjne i gabinety weterynaryjne);
5) praktyki zagraniczne.
4. W ramach własnej bazy praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół funkcjonują pracow-nie przedmiotowe i warsztaty szkolne.
5. Zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawo-dach.
6. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele, którym powierzono prowadzenie zajęć.
7. Naukę jazdy ciągnikiem i samochodem prowadzą nauczyciele – instruktorzy w ramach przydziału godzin na dany rok szkolny lub zewnętrzne ośrodki szkolenia kierowców współpracujące ze szkołą.
8. Koszt szkolenia dotyczący nauki jazdy pokrywa szkoła, a lekcje prowadzone są zgodnie z programem nauczania.
9. W czasie praktyk, odbywających się na terenie szkoły, opiekę nad uczniami sprawują wy-znaczeni nauczyciele lub instruktorzy zawodu.
10. W indywidualnych gospodarstwach rolnych i zakładach pracy opiekę nad uczniami sprawują pracownicy posiadający kwalifikacje do pracy z młodzieżą.
11. Na praktyki zamiejscowe uczniowie są kierowani w pobliżu miejsca zamieszkania.
12. Przejazd do i z miejsca praktyk w przypadku znacznej odległości organizuje szkoła.
13. Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pracodawca.
14. Sposób przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i kwalifi-kacje w zawodzie regulują odrębne przepisy.


IX. UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKOŁY

IX.I PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 29.

Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a w procesie kształcenia praktycznego do zachowania wymogów bhp.
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności.
3. Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymogami.
4. Zapoznania się z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, z Programem Wychowaw-czo – Profilaktycznym oraz z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania .
5. Uczestniczenia w planowaniu pracy wychowawczej zespołu klasowego.
6. Korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
8. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Zespołu Szkół, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
9. Prywatności.
10. Wypoczynku i czasu wolnego.
11. Ochrony przed różnymi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych.
12. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
13. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
14. Odwołania się od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub z zachowania trybem określonym w WZO, a także wnoszenia zastrzeżenia do trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub z zachowania zgodnie z WZO.
15. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
16. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

17. Wpływania na życie Zespołu Szkół poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w Zespole Szkół.
18. Indywidualnego toku nauki na wniosek lub za zgodą rodziców (opiekunów), po zasięgnięciu przez Dyrektora Zespołu Szkół opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej.
19. Korzystania z różnych form wypoczynku i rekreacji organizowanych w Zespole Szkół.
20. Opieki zdrowotnej obejmującej w szczególności świadczenia profilaktyczne. tzn. po-wszechne lekarskie badania profilaktyczne, badania przesiewowe, okresowe profilaktyczne badania stomatologiczne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne.
21. Korzystania z odpłatnego wyżywienia w stołówce oraz zamieszkania w internacie.
22. Wybierać i być wybieranym do władz Samorządu Uczniowskiego.
23. Decydować o uczęszczaniu na lekcje religii lub etyki (uczeń pełnoletni).
24. Uczestniczenia w redagowaniu i wydawaniu gazetki szkolnej.
25. Współorganizowania działalności oświatowej kulturalnej i sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół.
26. Odwoływania się od decyzji wychowawcy, nauczycieli, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu Szkół na zasadach określonych w Statucie Zespołu Szkół.
27. Do korzystania z dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych dla uczniów, w tym dla młodocianych pracowników w przypadku Branżowej Szkoły I stopnia, zwiększających szansę ich zatrudnienia we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami do-kształcania i doskonalenia zawodowego organizowanych przez szkołę, za zgodą organu prowadzącego.

Obowiązki ucznia:
1. Przestrzeganie postanowień i procedur zawartych w Statucie Zespołu Szkół.
2. Systematyczne zapoznawanie się z planem zajęć, komunikatami, ocenami i uwagami w dzienniku elektronicznym.
3. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i w życiu Zespołu Szkół:
1) punktualne i systematyczne przychodzenie na zajęcia;
2) aktywny udział w lekcjach i przestrzeganie procedur lekcyjnych;
3) usprawiedliwianie opuszczonych zajęć lekcyjnych zgodnie z przyjętą procedurą;
4) nieobecności uczniów niepełnoletnich usprawiedliwiają pisemnie rodzice/prawni opiekunowie w zeszycie usprawiedliwień lub korespondencji do wychowawcy klasy;
5) nieobecności uczniów pełnoletnich mogą być usprawiedliwiane przez ucznia pisemnie w zeszycie usprawiedliwień lub korespondencji do wychowawcy klasy, o ile rodzice/prawni opiekunowie wyrażą pisemną zgodę;
6) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lekcyjnych uczeń dostarcza w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia powrotu do szkoły, w przeciwnym wypadku nieo-becności mogą być nieusprawiedliwione.
7) uzupełnianie braków wynikających z absencji;
8) udział w imprezach i uroczystościach klasowych i szkolnych oraz godne reprezento-wanie szkoły na zewnątrz.
4. Chronienie zdrowia własnego i innych:
1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) przestrzegania regulaminów pracowni i innych obowiązujących w szkole regulaminów.
5. Przestrzegania zasad współżycia społecznego:
1) dbanie o kulturę języka;
2) przestrzeganie zasad kultury życia społecznego w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły;
3) dbanie o powierzony sprzęt i pomoce naukowe;
4) dbanie o schludny wygląd i noszenie odpowiedniego stroju :
a) podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy;
b) na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój jednolity zgodnie z zarządze-niem Dyrektora Zespołu Szkół;
c) na zajęciach praktycznych obowiązuje odzież ochronna.
6. Uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej (zaświadczenia do lekarza medycyny pracy, książeczki badań epidemiologicznych, itp.) do 15 września roku, w którym przyjęto ucznia do szkoły.
7. Uczeń kończący naukę w szkole jest zobowiązany rozliczyć się ze szkołą obiegówką przed odebraniem świadectwa ukończenia szkoły.

IX.II PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

§ 30.


Słuchacz ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.
2. życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym.
3. korzystania z bazy dydaktycznej szkoły (biblioteka, pracownia komputerowa itp.).
4. wyrażania opinii dotyczących procesu nauczania.
5. zapoznania go z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
6. przedstawiania opiekunowi swoich problemów oraz uzyskania od niego pomocy,
odpowiedzi i wyjaśnień.

Obowiązki słuchacza:
1. Obowiązkiem słuchacza jest uczęszczanie do szkoły oraz rzetelna praca nad poszerze-niem swej wiedzy i umiejętności.
2. Słuchacz zobowiązany jest do poszanowania mienia szkolnego. W razie stwierdzenia ce-lowego zniszczenia mienia, słuchacz ponosi odpowiedzialność materialną za jego uszko-dzenie.
3. Słuchacza obejmuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków na terenie szkoły oraz przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających.
4. Obowiązkiem słuchacza jest przestrzeganie zasad dobrego zachowania.
5. Obowiązkiem słuchacza jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego i posiadanie podręcz-nika, jeśli takie wymogi określi nauczyciel.
6. Obowiązkiem słuchacza jest napisanie wymaganych prac kontrolnych. Jeżeli praca kon-trolna została napisana na ocenę niedostateczną, to słuchacz zobowiązany jest napisać drugą pracę na inny temat wyznaczony przez nauczyciela. Słuchacz oddaje pracę kontrolną w terminie ustalonym przez nauczyciela, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
7. Słuchacz zobowiązany jest do napisania w czasie semestru prac, sprawdzianów, testów, zadań oraz wypracowań, jeżeli takie wymagania ustalił nauczyciel.
8. Słuchacz jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych tj. wykonywania zajęć, ćwiczeń, brania udziału w dyskusjach itp. zgodnie z wymaganiami nauczyciela.
9. Po zakończeniu semestru i po sesji egzaminacyjnej słuchacz jest zobowiązany złożyć in-deks u opiekuna semestru.

§ 31.

Procedury lekcyjne obowiązujące uczniów i słuchaczy:
1. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych następuje powitanie nauczyciela z uczniami.
2. Uczniowie przygotowują się do lekcji a nauczyciel sprawdza listę obecności.
3. Uczeń spóźniony czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, usprawiedliwia się.
4. Podczas lekcji nie spożywa się jedzenia i napojów oraz nie żuje się gumy.

5. Nie trzyma się na ławce butelek, żywności itp.
6. Posiadacze telefonów komórkowych i odtwarzaczy (oraz innych urządzeń elektronicz-nych) wyłączają je na czas lekcji przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
1) Uczniowie, wchodząc na zajęcia, obowiązkowo odkładają telefon w miejscu wyzna-czonym przez nauczyciela.
2) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się korzystanie z wyżej wymienionych urządzeń za zgodą nauczyciela.
3) W czasie lekcji nie rejestruje się przy pomocy urządzeń technicznych obrazów
i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.
7. Jeżeli do klasy wchodzi nauczyciel (inny pracownik szkoły) – wszyscy uczniowie wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.
8. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
9. Uczniowie pozostawiają sale lekcyjne w nienagannym porządku.
10. Uczniowie niezwłocznie zgłaszają nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu lub po-mocy dydaktycznych.


X. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

§ 32


1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. W szkole policealnej zachowania nie ocenia się.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawo-dach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole pro-gramów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nau-czania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie jemu informacji o jego osiągnięciach pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w na-uce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej seme-stralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, a także śródrocznej oceny klasyfika-cyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych, a w szkole policealnej semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyj-nej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, a w szkole policealnej semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 33.


1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodzi-ców, a w szkole policealnej dla dorosłych–słuchaczy o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej dla dorosłych – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkole poli-cealnej dla dorosłych i – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyj-nych.
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfika-cyjnej zachowania.
3. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego:
1) wymagania edukacyjne są udostępnione na tablicach informacyjnych w klasach przedmiotowych lub zapisane przez uczniów w zeszytach przedmiotowych lub znajdują się w bibliotece;
2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ( testy, sprawdziany, prace klaso-we, odpowiedzi ustne, aktywność, udział w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.).;
3) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych;
4) wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu we wrześniu o zasadach i kryteriach oceniania z zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania.

§ 34.


1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach eduka-cyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-zycznych ucznia, w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
3. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek ucznia i jego obowiązkowość w uczęszczaniu na zajęcia.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyj-nych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełno-sprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki.
6. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
7. Uczeń zwolniony przez lekarza z wychowania fizycznego na okres co najmniej jedne-go semestru może na pisemną prośbę rodziców zostać zwolniony przez dyrektora z obecności na lekcji pod warunkiem, iż jest to zgodnie z planem jego pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna w danym dniu. W pozostałych przypadkach jest obecny na lekcji.
8. W przypadku kształcenia w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, dyrektor szkoły zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
9. W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć na okres z realizacji zajęć uniemożliwiający ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony" lub ,,zwolniona” w przypadku zwolnienia z nauki jazdy pojazdem silnikowym także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.
10. Dyrektor szkoły zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub głę-boką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z auty-zmem, z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego na wniosek rodziców (opiekunów) na podstawie opinii poradni PP lub specjalistycznej. W dokumentacji wpisujemy „zwolniony” lub ,,zwolniona”.
11. Jeśli zwolnienie dotyczy ucznia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego, to zwalnia się go na podstawie orzeczenia.

§ 35.


1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne, a w szkole policealnej – semestralne,
b) końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób ustny.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzi-com.
5. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
6. Dokumentacja z pkt. 4 i 5 jest udostępniana w obecności nauczyciela lub dyrektora i komisji egzaminacyjnej. Na wniosek dyrektora nauczyciel dokonuje uzasadnienia oceny w formie pisemnej potwierdzając je własnoręcznym podpisem.
7. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej,
2) końcowej.
8. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyj-nych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza raz w ciągu roku szkolnego, przed rozpoczę-ciem ferii zimowych lub przed zimową przerwą świąteczną.
9. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
10. Uczeń może być nieklasyfikowany w danym okresie, jeśli brak ocen, aby dokonać kla-syfikacji śródrocznej. W uzgodnieniu z nauczycielami przedmiotu uczeń zalicza zakres materiału z pierwszego półrocza na zasadach określonych w PZO.
11. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Szczegółowe warunki i sposób ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych określają PZO.
12. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej, oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyż-szej.
13. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.
14. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
15. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfika-cyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
16. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę za-wodu, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu, o których mowa w odrębnych przepisach.

§ 36.


1. Na 3 tygodnie przed śródrocznym lub 4 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym ze-braniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są poinformować uczniów i ich wychowawców o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych.
2. Na 2 tygodnie przed śródrocznym lub 3 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym ze-braniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych infor-mują uczniów o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy o propo-nowanych ocenach z zachowania.
3. Jeżeli uczeń uchyla się od systematycznej nauki w ostatnim miesiącu przed śródrocz-nym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej dopuszcza się przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną w późniejszym terminie, nie później jednak niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedago-gicznej.
4. Proponowana ocena może zostać obniżona, jeżeli uczeń uchyla się od systematycz-nej nauki od momentu przekazania informacji. Ostateczne ustalenie ocen śródrocz-nych i rocznych – dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3 przekazywane są rodzicom przez wychowaw-cę za pośrednictwem dziennika elektronicznego .
6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz ustalona ocena z zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 44.
7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego nie-dostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z § 45.


§ 37.


1. W szkole oceny:
1) bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania;
2) roczne, a w szkole policealnej dla dorosłych semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane według skali rocznych ocen klasyfikacyjnych.
2. Oceny klasyfikacyjne roczne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:
1) Stopień celujący 6
2) Stopień bardzo dobry 5
3) Stopień dobry 4
4) Stopień dostateczny 3
5) Stopień dopuszczający 2
6) Stopień niedostateczny 1.
Oceny 2, 3, 4, 5, 6 - są ocenami pozytywnymi, ocena 1 jest oceną negatywną.
3. Oceny bieżące, śródroczne ( semestralne) i roczne wpisywane są cyfrą arabską.
4. Wymagania na oceny szkolne związane z zajęciami edukacyjnymi przedstawiają nau-czyciele prowadzący zajęcia w oparciu o realizowany program.
5. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego oceniania uczniów.
6. Minimalną liczbę ocen bieżących z przedmiotów w półroczu określa się na co najmniej trzy oceny, w tym jedna z pracy pisemnej (praca klasowa, sprawdzian, test).
7. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódz-kim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 38


Ogólnoszkolne kryteria wymagań.
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teo-retycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy;
3) proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy;
4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sporto-wych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu danej klasy;
2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie pro-blemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania;
3) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w pod-stawach programowych;
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje i wykonuje samodzielnie typowe za-dania teoretyczne lub praktyczne.
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na pozio-mie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych;
2) rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
2) rozwiązuje i wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
2) nie jest w stanie rozwiązać i wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności (ele-mentarnym).


§ 39.


1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
3) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
4) dbałość o honor i tradycje szkoły,
5) dbałość o piękno mowy ojczystej,
6) dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych, okazywanie szacunku innym osobom,
7) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
2. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali rocznej:
1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) nieodpowiednie
6) naganne
3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na zachowanie ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej (specjalistycznej).
5. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z wyjątkiem §44. Wychowawca ustalając ocenę zachowania zobowiązany jest uwzględnić opinię wystawioną przez nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej i bardzo dobrej, jeżeli chociażby w jednym przypadku jego zachowa-nie zostało ocenione jako naganne.
6. W szkole dla dorosłych zachowania się nie ocenia.

§ 40.


Szczegółowe kryteria oceny zachowania uczniów.
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1) jest wzorem dla innych w wypełnianiu obowiązków szkolnych;
2) aktywnie uczestniczy w promowaniu szkoły;
3) nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia;
4) swoim zachowaniem i postawą poza szkołą przynosi chlubę szkole;
5) jest inspiratorem i organizatorem imprez na terenie klasy i szkoły.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) cechuje się wysoką kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią;
2) cechuje się kulturą słowa;
3) systematycznie uczęszcza do szkoły a usprawiedliwienia wszystkich nieobecności dostarcza w terminie wyznaczonym przez wychowawcę;
4) aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
5) jest pilny w nauce i sumiennie wykonuje powierzone mu zadanie;
6) nie spóźnia się na lekcje (w semestrze ma nie więcej niż 3 spóźnienia z przyczyn niezależnych od ucznia);
7) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
8) szanuje mienie publiczne i kolegów;
9) aktywnie uczestniczy w promowaniu szkoły (olimpiady, zawody, konkursy).
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) dobrze spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce;
2) prezentuje wysoką kulturę osobistą i kulturę słowna;
3) na wszystkich zajęciach pracuje na miarę swoich możliwości;
4) starannie wykonuje powierzone mu zadania;
5) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
6) regularnie uczęszcza do szkoły i nie ma więcej niż 5 godz. nieobecności nieusprawiedli¬wionych w ciągu każdego semestru;
7) nie spóźnia się na lekcje (w semestrze ma nie więcej niż 5 spóźnień);
8) reaguje na przejawy wandalizmu i agresji, przeciwdziała im;
9) dba o zdrowie, nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych.
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) właściwie wywiązuje się z obowiązków ucznia;
2) zachowuje się kulturalnie wobec dorosłych i kolegów;
3) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków;
4) szanuje mienie publiczne i mienie kolegów;
5) przestrzega zasad higieny;
6) nie prowokuje kłótni, bójek i konfliktów;
7) nie znęca się psychicznie i fizycznie nad innymi;
8) w ciągu semestru ma powyżej 5 godz. nieobecności nieusprawiedliwionych;
9) w semestrze ma nie więcej niż 7 spóźnień;
10) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą.
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) często opuszcza zajęcia lekcyjne (w semestrze ma więcej niż 150, a w roku szkol-nym więcej niż 300 godz. nieobecności, które nie były spowodowane długotrwałą chorobą i są usprawiedliwione);
2) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły i kolegów;
3) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą;
4) nie pracuje na miarę swoich możliwości;
5) zachowuje się niewłaściwie w szkole i poza nią;
6) wdaje się w bójki, często prowokuje kłótnie i konflikty;
7) nie szanuje cudzej i swojej własności;
8) w ciągu semestru ma powyżej 15 godz. nieobecności nieusprawiedliwionych;
9) w ciągu semestru spóźnił się na zajęcia nie więcej niż 10 razy;
10) ulega nałogom lub namawia do nich innych.
6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1) znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi;
2) ma 30 godz. nieusprawiedliwionych w semestrze;
3) stosuje szantaż lub zastraszanie;
4) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie;
5) działa w nieformalnych grupach (bandy, gangi, sekty).
7. Uczeń automatycznie otrzymuje ocenę naganną, jeżeli:
1) opuścił bez usprawiedliwienia ponad 20 godz. w roku szkolnym;
2) zachował się wobec nauczycieli, pracowników i uczniów bardzo agresywnie (pobicie, wyłudzanie, kradzież);
3) świadomie zniszczył mienie społeczne lub cudzą własność.

§ 41.


1. Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych:
1) uczeń nie opuścił w roku szkolnym więcej niż 150 godzin usprawiedliwionych i ani jednej godziny nieusprawiedliwionej;
2) z danego przedmiotu nie przekroczył 30% nieobecności w ciągu roku;
3) nie unikał oceniania bieżącego – ma określoną ilość ocen z danego przedmiotu;
4) uczeń nie spóźnia się na dany przedmiot;
5) zgłosi się do nauczyciela przedmiotu do poniedziałku w tygodniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej składając pisemne uzasadnienie, że nie zgadza się z proponowaną oceną roczną, przy czym – uczeń niepełnoletni składa podanie za pośrednictwem rodziców (podpis i data).
2. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych:
1) uczeń pisze sprawdzian (jeżeli spełnia warunki wyżej wymienione) we wtorek, środę lub czwartek (dzień, godzinę wyznacza nauczyciel przedmiotu) w tygodniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej;
2) zakres materiału na sprawdzianie obejmuje cały rok szkolny (sprawdzian opatrzo-ny jest bieżącą datą i podpisem ucznia);
3) na podstawie sprawdzonego sprawdzianu nauczyciel podtrzymuje ocenę lub ją podwyższa;
4) ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna z zastrzeżeniem § 44. i §45.
3. Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zacho-wania:
1) uczeń spełnia całkowicie kryteria oceny z zachowania określone w § 40;
2) uzyska pisemną uzasadnioną opinię samorządu klasowego, że przewidywana ocena z zachowania jest za niska;
3) uczeń umotywuje pisemnie (uczeń niepełnoletni za pośrednictwem rodziców), że nie zgadza się z proponowaną oceną z zachowania;
4) wniosek zostanie złożony najpóźniej do poniedziałku w tygodniu poprzedzającym klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
4. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania:
1) wychowawca spotyka się z samorządem klasowym i uczniem w ciągu trzech dni;
2) uczeń uzasadnia, że nie zostały uwzględnione jego osiągnięcia wychowawcze;
3) wychowawca podejmuje decyzję o podwyższeniu oceny lub utrzymaniu oceny za-proponowanej;
4) ocena uzyskana w ten sposób jest ostateczna z zastrzeżeniem § 44.
5. Zarówno roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, jak i roczna ocena klasy-fikacyjna z zachowania (w wyniku powyższego postępowania) może być podwyższo-na o jeden stopień lub utrzymana zaproponowana.
6. O zaistniałych sytuacjach dotyczących ust. 2 i 4 nauczyciele i wychowawcy informują dyrektora szkoły 1 dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

§ 42.


1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać eg-zamin klasyfikacyjny.
3. Na pisemną uzasadnioną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również:
1) uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub pro-gram nauki;
2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego oraz zajęć praktycz-nych ma formę zadań praktycznych.

§ 43.


Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych.
1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w §42 przeprowadza nauczyciel danych za-jęć edukacyjnych jako przewodniczący w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor. Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyj-nego w wyznaczonym terminie, może przystąpić w innym terminie, określonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych.
4. Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych. Stopień trudności pytań powinien być różny i odpowiadać wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania.
5. Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany w formie pisemnej i ustnej (czas prze-znaczony na formę pisemną nie powinien przekraczać 90 minut, natomiast czas prze-znaczony na formę ustną 30 minut).

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych
2) skład komisji;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych lub zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. W przypadku ustalenia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, niedostatecznej oceny rocznej (semestralnej), mają zastosowanie przepisy § 44 i 45.
9. Wyniki zostają podane indywidualnie po zakończeniu egzaminu .
10. Dla ucznia branżowej szkoły I stopnia z powodu usprawiedliwionej nieobecności nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych, szkoła organizuje w warsztatach szkolnych lub u pracodawców zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.

§ 44.

1. Zastrzeżenie do trybu ustalenia oceny rocznej (semestralnej) z zajęć edukacyjnych i oceny rocznej z zachowania może wpłynąć na piśmie od rodziców (opiekunów) lub ucznia od dnia ustalenia oceny rocznej, ale nie później niż 2 dni roboczych od zakoń-czenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku niezgodności w ustaleniu oceny rocznej (semestralnej) z zajęć eduka-cyjnych Dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący te same zajęcia edukacyjne lub pokrewne z tej samej szkoły lub innej tego samego typu.
3. Nauczyciel prowadzący może być zwolniony z udziału w komisji na własną prośbę lub w szczególnym przypadku. Wówczas dyrektor powołuje nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia z tej lub innej szkoły.
4. Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisem-nej i ustnej lub w formie zadań praktycznych w szkole kształcącej w zawodzie z zajęć praktycznych, po czym ustala ocenę klasyfikacyjną.
5. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami). Spraw-dzian przeprowadzany jest w terminie do 5-ciu dni od złożenia zastrzeżenia.
6. Z prac komisji sporządza się protokół, który jest załącznikiem do arkusza ocen. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i informację o jego ustnych odpowie-dziach lub zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
7. Protokół zawiera w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób z komisji;
2) nazwę zajęć edukacyjnych;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. W przypadku niezgodności w ustaleniu oceny rocznej z zachowania dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą:
1) dyrektor albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodni-czący;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog;
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
6) przedstawiciel Rady Rodziców.
9. Komisja ustala ocenę w terminie 5-ciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Komisja ustala roczną ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; gdy liczba jest równa decyduje przewodniczący.
10. Z prac komisji sporządza się protokół, który jest załącznikiem do arkusza ocen.
11. Protokół zawiera w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób z komisji;
2) termin posiedzenia komisji
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
12. Ustalona ocena roczna (semestralna) z zajęć edukacyjnych lub roczna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej.
13. Ustalona przez Komisję ocena z zajęć jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej oceny z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu popraw-kowego zgodnie z § 45.
14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu może przy-stąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.
15. Przepisy ust. 2 – 6 i 11,13 stosuje się odpowiednio do egzaminu poprawkowego z za-jęć edukacyjnych, jeżeli zastrzeżenie wpłynie nie później niż w terminie 5 dni robo-czych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 45.


1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostatecz-ną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na podstawie pisemnej, umotywowanej proś-by ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) lub wychowawcy dostarczonej naj-później do czasu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
3. Egzamin poprawkowy zdawany jest w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
4. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych lub innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń) ma formę zadań praktycznych.
5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich; w szkole dla dorosłych do końca sierpnia lub lu-tego.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w jej skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne .
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust.6 p.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpo-wiedziach ucznia lub zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Czas przeznaczony na formę pisemną nie powinien przekraczać 90 minut, a na formę ustną – 30 minut.
11. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wy-znaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do końca września; a w szkole dla doro-słych również do końca marca.
12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza kla-sę, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyj-nych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).
14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie w ciągu 5 dni do dyrektora szkoły, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczących trybu ustalenia tej oceny. Wówczas przeprowadzany jest sprawdzian wiadomości (w formie pisemnej i ustnej), a ustalona przez komisję ocena jest ostateczna (tryb przeprowadzania sprawdzianów określa § 44).§ 46.


1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 45 ust. 12 i ust.13.
2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć eduka-cyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 37 ust. 6, uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne z zajęć eduka-cyjnych.
3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły, może powtarzać ostatnią klasę (semestr).
5. Uczniowi, którego brak promocji do klasy programowo wyższej wynika z wagarów i lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych, dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może nie wyrazić zgody na powtarzanie klasy.
6. Absolwenci techników mogą przystąpić do egzaminu maturalnego na zasadach okre-ślonych w stosownych przepisach prawa oświatowego.


§ 47.


1. Dla słuchaczy szkół dla dorosłych stosuje się odpowiednie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczące oceniania i klasyfikowania oraz WZO §32. ust.2,3 pkt 1, ust.4,6,7 pkt 1,4,5,6,7 pkt1,5,6; §33. ust.1; §34 ust.1,2,4,8,9,10,11; §35. ust.1-6,12; §36. ust.8,9; §37 ust.1-6; §38.; §43; §44. ust.1-6,11-14; §45. ust.1-5,10-14.
2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.
3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.
4. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzone z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
5. W szkole dla dorosłych słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
1) semestralne
2) końcowe.
6. W szkole dla dorosłych oceny są jawne dla słuchaczy.
7. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie.
8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza są jemu udostępniane.
9. W szkole dla dorosłych słuchacz podlega klasyfikacji semestralnej i końcowej.
10. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia i konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej połowie czasu przeznaczonego na te zajęcia i konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
11. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obo-wiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
12. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
13. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.
14. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele informują słuchacza w formie ustnej, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego .
15. W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie ustnej oraz egzaminy w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.
16. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 15 dokonuje rada pedago-giczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych za-jęciach w każdym semestrze.
17. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne przygotowują:
1) zadania (na egzamin w formie pisemnej),
2) zadania praktyczne (na egzamin w formie zadania praktycznego; słuchacz losuje jedno zadanie),
3) zestawy zadań (na egzamin w formie ustnej; liczba zestawów musi być więk-sza niż liczba słuchaczy; słuchacz losuje jeden zestaw),
4) Egzaminy semestralne są przeprowadzane na podstawie powyższych zadań.
18. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów seme-stralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym wy-znaczonym przez Dyrektora szkoły.

19. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 21 oraz termin semestralnego egzaminu poprawkowego powinien być wyznaczony po zakończeniu zajęć semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego lub po zakończeniu zajęć semestru wiosennego najpóźniej do dnia 31 sierpnia.
20. Do egzaminu w terminie dodatkowym i poprawkowego stosuje się ust.12,15-20 § 48.
21. Tryb przeprowadzania egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej:
1) egzaminy przeprowadzane są w terminach ustalonych przez Dyrektora szkoły w czasie ostatniego zjazdu, z zastrzeżeniem pkt 2);
2) egzaminy mogą odbywać się podczas wcześniejszych zjazdów, jeśli z danego przedmiotu zakończono realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych i konsulta-cji;
3) egzamin pisemny trwa do 90 minut, ustny do 20 minut;
22. Ustalona ocena klasyfikacyjna z egzaminu semestralnego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem egzaminu poprawkowego dla oceny negatywnej lub sprawdzianu wiedzy i umiejętności dla dowolnej oceny.

§ 48


1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z egzaminu w formie, o którym mowa w §16 ust.15,16, jeżeli z formy pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu seme-stralnego i uzyskaniem oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną z semestralnego eg-zaminu w formie pisemnej z danych zajęć edukacyjnych.

§ 49.


1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzy-skania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. Przepisy § 16 stosuje się odpowiednio.
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyj-ne.
4. Semestralna ocena klasyfikacyjna z egzaminu poprawkowego może być zmieniona lub utrzymana w wyniku sprawdzianu wiedzy i umiejętności.
5. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy.


§ 50.


1. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym i z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który zawiera:
1) nazwę zajęć edukacyjnych;
2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;
3) termin egzaminu;
4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;
5) oceny klasyfikacyjne poszczególnych słuchaczy.
2. Załącznikami do protokołu są:
1) z egzaminu w formie pisemnej prace egzaminacyjne słuchaczy;
2) z egzaminu w formie ustnej wylosowane zestawy zadań wraz ze zwięzłą informa-cją o odpowiedziach słuchaczy;
3) z egzaminu w formie zadania praktycznego wylosowane zadania wraz ze zwięzłą informacją o wykonaniu zadań praktycznych.


§ 51.


1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, zostaje skreślony z listy słuchaczy przez dyrektora szkoły w drodze decyzji.
2. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mo-wa w § 50, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
3. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pi-semny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w spra-wie klasyfikacji i promocji słuchaczy.
4. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedago-gicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształ-cenia w danej szkole.
5. Dyrektor szkoły dla dorosłych może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozy-tywną semestralną ocenę klasyfikacyjną .
6. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust.5, w dokumentacji przebiegu naucza-nia wpisuje się „zwolniony/zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia.


§ 52.


1. Zwolnienie słuchacza szkoły policealnej dla dorosłych z obowiązku odbycia praktycz-nej nauki zawodu (w całości lub części) dokonuje dyrektor na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN dotyczącym praktycznej nauki zawodu.
2. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki za-wodu jest zobowiązany uzupełnić różnice programowe w formie wyznaczonej przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

§ 53.


1. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obo-wiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach progra-mowo niższych w szkole, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Absolwenci szkoły policealnej mogą przystąpić do egzaminu zawodowego na pod-stawie obowiązujących przepisów.

§ 54.


1. Zmiany w WZO wprowadza się po konsultacjach z zainteresowanymi stronami.

IX. NAGRODY I KARY
§ 55.


1. Nagroda jest wyróżnieniem i dowodem uznania dla ucznia za zasługi i wzorowe wypeł-nianie obowiązków.
2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przyznanie nagrody może złożyć wychowawca klasy, Rada Rodziców, Rada Samorządu Uczniowskiego, Rada Słuchaczy lub Samorząd Kla-sowy.
3. Nagradzane są:
1) bardzo dobre wyniki w nauce;
2) wzorowa i przykładna postawa;
3) osiągnięcia (udział ucznia) w olimpiadach, konkursach i turniejach;
4) osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska;
5) wysoka frekwencja.
4. Rodzaje nagród:
1) dyplom uznania;
2) list pochwalny Rady Pedagogicznej do rodziców;
3) nagroda rzeczowa.
5. Wyróżnienia:
1) pochwała wychowawcy wobec klasy;
2) pochwała Dyrektora wobec wszystkich uczniów Zespołu Szkół;
3) prezentowanie na tablicy „Najlepsi Uczniowie Zespołu Szkół CKR”.
6. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:
1) do każdej przyznanej nagrody przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego zastrze-żenia do Dyrektora szkoły w terminie do 3 dni od jej przyznania.
2) dyrektor po ustaleniach z wychowawcą lub organem, na którego wniosek została przyznana nagroda rozpatruje zastrzeżenia.
3) o podjętych ustaleniach Dyrektor szkoły informuje na piśmie ucznia i jego rodziców nie później niż do 5 dni od otrzymania zastrzeżeń.
4) ustalenia Dyrektora szkoły w sprawie wniesionego zastrzeżenia są ostateczne.

§ 56.


1. Kara jest środkiem wychowawczym, mającym na celu hamowanie wykroczeń i niepożą-danych społecznie postaw. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Jeśli wykroczenie nosi znamiona przestępstwa Dyrektor zobowiązany jest powia-domić o tym Policję i inne właściwe organa ścigania.
2. Kara może być udzielona w zależności od wagi i drastyczności czynu w następującej for-mie:
1) upomnienie od wychowawcy klasy lub internatu;
2) obniżenie oceny z zachowania, nagana wychowawcy klasy lub internatu;
3) upomnienie Dyrektora Zespołu Szkół;
4) nagana Dyrektora Zespołu Szkół;
5) usunięcie z internatu;
6) skreślenie z listy uczniów Zespołu Szkół.
3. Kara udzielana jest za:
1) nieprzestrzeganie regulaminów i Statutu szkoły, w tym nieodłożenie na początku lekcji wyłączonego telefonu do wskazanego przez nauczyciela miejsca;
2) lekceważenie obowiązków szkolnych;
3) naruszanie godności osobistej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
4) uleganie nałogom;
5) stosowanie przemocy; nieposzanowanie mienia i przyrody;
6) naruszanie porządku szkolnego lub publicznego.
4. Upomnienie i naganę wychowawcy klasy lub internatu może otrzymać uczeń za wykro-czenia, przewinienia, zachowania niezgodne ze Statutem, jeśli popełnione były po raz pierwszy i nie podlegają procedurze skreślenia z listy uczniów.
5. Naganę dyrektora szkoły może otrzymać uczeń za następujące wykroczenia, przewinie-nia, zachowania niezgodne ze Statutem szkoły, nie podlegające skreśleniu z listy uczniów, a w szczególności:
1) nagminne łamanie regulaminów i Statutu szkoły;
2) powtarzające się uchylanie się od realizacji obowiązków szkolnych;
3) palenie papierosów /tytoniu (w tym e-papierosów) na terenie szkoły, a także podczas różnych uroczystości szkolnych, wycieczek, itp.;
4) wnoszenie i /lub posiadanie alkoholu na terenie szkoły (internatu) i /lub używanie alkoholu i przebywanie pod wpływem alkoholu;
5) wnoszenie i /lub posiadanie narkotyków (innej substancji psychoaktywnej) na terenie szkoły (internatu) i /lub przebywanie pod wpływem narkotyków (innej substancji psychoaktywnej);
6) dewastację mienia szkolnego;
7) lekceważące, niegrzeczne, aroganckie zachowania wobec pracowników szkoły;
8) akty werbalnej agresji, używania wulgaryzmów na terenie szkoły, stosowanie przemocy, bójki, itp.;
9) udowodnione dokonanie kradzieży własności prywatnej lub szkolnej;
10) zachowanie demoralizujące innych członków społeczności szkolnej;
11) zgodnie z regulaminem internatu;
12) zachowania wymienione w ust.6 poniżej.
6. Zgłoszenie na policję jest możliwe w przypadku następujących zachowań:
1) wysuwania groźby wobec pracowników szkoły, uczniów;
2) wymuszenia, szantaż uczniów naszej szkoły;
3) przemoc, pobicie, akty agresji skierowanej wobec uczniów i pracowników szkoły;
4) przyniesienie na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych;
5) podejrzenie przebywania na terenie szkoły (internatu) pod wpływem alkoholu (innej substancji psychoaktywnej);
6) podejrzenie posiadania i /lub rozprowadzania narkotyków na terenie szkoły lub w jej pobliżu;
7) stworzenie sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu uczniów oraz pracowników szkoły (np. wystrzelenie petardy, użycie środków toksycznych różnego rodzaju, fałszywy alarm typu podłożona bomba w szkole);
8) kradzieży lub innych wykroczeń;
9) zakłócanie porządku publicznego;
10) popełnienia przez ucznia czynu karalnego (przestępstwa).
7. Wniosek o udzielenie kary z ust. 2 pkt: 3), 4), 5), 6) składa wychowawca klasy lub interna-tu do Dyrektora Zespołu Szkół. Wychowawca ma obowiązek zapoznać pedagoga szkol-nego z istniejącym problemem.
8. Udzielona kara musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny z zachowania.
9. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień przed Dyrektorem szkoły, w obecności wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego.
10. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.
11. Za jedno wykroczenie zostaje wymierzona jedna kara.
12. Każde wykroczenie, naruszenie Statutu szkolnego jest rozpatrywane indywidualnie. W przypadku dokonania drastycznych przewinień uczniowi można udzielić kary z pomi-nięciem gradacji kar.
13. Jeżeli uczeń dokona zniszczenia mienia szkoły zobowiązany jest do naprawienia szkody w postaci pokrycia kosztów naprawy lub zakupu rzeczy zniszczonej.
14. Wszystkie kary dyscyplinarne uczniów są zapisywane na końcu dziennika lekcyjnego.
15. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastoso-waniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca ukaranego ucznia.
16. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji (na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej), skreślić ucznia z listy uczniów za:
1) spożywanie, posiadanie alkoholu (innych substancji psychoaktywnych) na terenie szkoły (internatu) lub pracowni kształcenia praktycznego, a także podczas różnych uroczystości szkolnych i wycieczek oraz przebywanie na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (innych substancji psychoaktywnych);
2) posiadanie i dystrybucję narkotyków i innych środków odurzających;
3) dotkliwą dewastację mienia szkolnego;
4) dokonanie kradzieży własności szkolnej o dużej wartości, narażającej szkołę na duże straty;
5) znieważanie i naruszanie godności osobistej nauczyciela, pracownika szkoły, ucznia (znęcanie się psychiczne i fizyczne, stosowanie psychicznej przemocy wobec nauczyciela i ucznia, stosowanie gróźb wobec nauczyciela, pracowników szkoły, uczniów w celu wymuszenia czegokolwiek, agresja werbalna);
6) wszelkie akty agresji grożące utracie zdrowia i życia uczniów, pracowników szkoły, oraz uczniów;
7) stworzenie w szkole, w pracowniach kształcenia praktycznego lub podczas wszelkich uroczystości i imprez szkolnych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów oraz pracowników szkoły (np. przyniesienie niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków i innych środków odurzających, toksycznych, chemicznych, materiałów wybuchowych itp.);
8) porzucenie obowiązków szkolnych;
9) brak poprawy zachowania, mimo nagany Dyrektora Zespołu Szkół.
17. Przepis ust. 16 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek Dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. (art.39 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty).

§ 57

Tryb postępowania przy skreślaniu ucznia z listy uczniów:
1. Pisemny wniosek o skreślenie ucznia z listy z uzasadnieniem składa wychowawca klasy do Dyrektora, z zastrzeżeniem ust. 11.
2. Uczeń składa wyjaśnienia przed komisją w składzie: Wicedyrektor, wychowawca, peda-gog szkolny, przedstawiciel SU.
3. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół.
4. Ucznia przed Radą Pedagogiczną reprezentuje wychowawca lub pedagog szkolny.
5. Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się ze sprawą podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.
6. Dyrektor zwraca się do SU o wyrażenie opinii w sprawie uchwały RP o skreślenie ucznia z listy uczniów (informuje o tym zainteresowanego ucznia).
7. Samorząd Uczniowski w ciągu 3 dni od prośby Dyrekcji opiniuje uchwałę na piśmie.
8. Uczeń zostaje skreślony na mocy decyzji Dyrektora ZSCKR w Sypniewie po stwierdzeniu prawomocności uchwały.
9. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy z uzasadnieniem otrzymują rodzice (prawni opiekuno-wie) i uczeń na piśmie.
10. Uczeń bądź rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora zgodnie z procedurą odwoławczą poniżej.
11. Dyrektor szkoły może pominąć opisaną w ust. 1 i 2 procedurę i przedstawić Radzie Pe-dagogicznej wniosek o skreślenie z listy uczniów Zespołu Szkół ucznia, który:
1) rażąco narusza zasady określone w Statucie szkoły i nie skutkują wobec niego wielo-krotnie zastosowane kary;
2) nie otrzymał promocji i nie rokuje poprawy;
3) porzucił obowiązki szkolne.


§ 58.

1. Procedura odwoławcza w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) w ciągu 3 dni od zaistnienia problemu zwracają się do Dyrekcji szkoły w formie pisemnej.
2) Dyrektor lub wicedyrektor szkoły po konsultacji z wychowawcą lub pedagogiem i zain-teresowanym nauczycielem rozpatruje sprawę w ciągu 7 dni.
3) W przypadku zasadności złożonego zażalenia Dyrektor wydaje decyzję o podjęciu stosownych działań przywracających możliwość korzystania z określonych uprawnień. W przypadku, gdy naruszenie praw ucznia spowodowało niekorzystne następstwa dla ucznia, podejmuje czynności likwidujące ich skutki.

2. Procedura odwoławcza od kary:
1) Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołania się w ciągu 3 dni od kary do Dyrektora, składając pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2) Dyrektor może przychylić się do decyzji odnośnie nałożonej na ucznia kary, odwołać ją lub zawiesić warunkowo jej wykonanie.
3) O decyzji wynikającej z rozpatrzenia odwołania od kary Dyrektor Zespołu Szkół po-wiadamia zainteresowanych na piśmie, w terminie 7 dni od daty wpływu odwołania.
4) Decyzja podjęta przez Dyrektora Zespołu Szkół jest ostateczna.
3. Procedura odwoławcza od skreślenia z listy uczniów.
1) Uczeń, bądź rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w ciągu 14 dni odwołać się za pośrednictwem Dyrektora od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów do Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty.
2) Dyrektor Zespołu Szkół w ciągu 7 dni od czasu otrzymania odwołania przesyła je do organu odwoławczego.
3) Tryb rozpatrzenia odwołania od kary nałożonej przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty określa Kodeks Postępowania Administracyjnego.


XI. BIBLIOTEKA SZKOLNA
§ 59.


1. W Zespole Szkół prowadzona jest biblioteka szkolna służąca realizacji potrzeb i zaintere-sowań uczniów, zadań dydaktyczne-wychowawczych Zespół Szkół, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Biblioteka składa się z wypożyczalni, pomieszczeń na zbiory książek i czasopism oraz czytelni multimedialnej (4 stanowiska z dostępem do Internetu).
3. Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
3) prowadzenie przysposobienia czytelnicze-informacyjnego uczniów (w grupach bądź oddziałach).
4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać uczniom i słuchaczom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) prowadzenie wypożyczalni i czytelni;
3) udzielanie informacji i porad czytelnikom;
4) zgłaszanie Dyrektorowi Zespołu Szkół potrzeb nabywania wydawnictw objętych pro-gramem nauczania;
5) popularyzowanie literatury o walorach poznawczych, dydaktycznych i artystycznych, inspirowanie czytelnictwa wśród młodzieży;
6) zabezpieczenie zbiorów biblioteki przed stratą i zniszczeniem;
7) przestrzeganie terminu zwrotu książek;
8) gromadzenie i udostępnianie zbiorów audiowizualnych.
6. Zasady korzystania ze zbiorów i pomieszczeń biblioteki określa regulamin biblioteki
7. W zależności od potrzeb i możliwości Zespołu Szkół w bibliotece może zostać zorganizo-wany klub młodzieżowy.

XII. INTERNAT

§ 60.


1. Internat w zależności od potrzeb prowadzi działalność w czasie trwania zajęć dydaktycz-no-wychowawczych.
2. Internatem kieruje Dyrektor Zespołu Szkół.
3. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół.
4. Grupa wychowawcza w internacie liczy do 35 osób, z zastrzeżeniem, że liczba uczniów w grupie wychowawczej w internacie, obejmującej także uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym wynosi nie więcej niż 25, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
5. Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowanków wynoszą tygodniowo 49 godzin ze-garowych.
6. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawują wychowawcy internatu wchodzący w skład Szkolnego Zespołu Wychowawczego.
7. W godzinach nocnych w celu zapewnienia opieki nad wychowankami zatrudnia się opiekuna nocnego.
8. W internacie działa Samorząd Internatu.
9. Szczegółowe zasady działalności internatu oraz prawa i obowiązki wychowanków określa regulamin internatu.


XIII. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

§ 61.


1. Organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych form doskonalenia kwalifikacji zawodowych w ramach CKU określają odpowiednie regulaminy.
2. Po ukończeniu Szkoły Policealnej lub kwalifikacyjnych kursów zawodowych absolwen-ci mogą uzyskać :
a) świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego;
b) świadectwo lub certyfikat określonych kwalifikacji w zawodzie, jeśli zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
c) dyplom zawodowy w określonym zawodzie, jeśli ukończą odpowiednią szkołę branżo-wą, liceum lub technikum i zdobędą świadectwo lub certyfikat kwalifikacji zawodo-wych.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy Statutu Ze-społu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie z wyjątkiem przepisów doty-czących:
1) zakresu i zadań opiekuńczych Zespołu Szkół;
2) zasad współdziałania z rodzicami uczniów;
3) ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć;
4) zapewnienia uczniom posiłków;
5) organizowania świetlic i klubów;
6) prowadzenia internatu;
7) opieki wychowawczej nad uczniami we współdziałaniu z rodzicami;
8) określania dolnej i górnej granicy wieku;
9) skreślania z listy uczniów i informowania o tym rodziców.
4. Stosownie do potrzeb Zespół Szkół udziela pomocy w organizowaniu noclegów
w okresie trwania zajęć.


§ 62.

1. Zajęcia lekcyjne dla słuchaczy Zespołu Szkół kształcącej w formie zaocznej odbywają się na wszystkich semestrach dwa razy w miesiącu przez dwa dni.
2. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze.
3. Zespół Szkół kieruje samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając im osiąganie jak najlep-szych wyników przez:
1) zapoznanie słuchaczy z programami nauczania;
2) udzielanie porad w sprawie nauki bezpośrednio oraz w drodze korespondencji;
3) ocenianie prac kontrolnych.
4. Ostatni zjazd w semestrze jest zjazdem egzaminacyjnym.
5. Słuchacze Zespołu Szkół otrzymują indeksy wg obowiązującego wzoru.
6. Zasady oceniania i promowania określają odrębne przepisy oraz Wewnątrzszkolne Zasa-dy Oceniania.


§ 63.

1. Opiekę nad każdym semestrem dyrektor Zespołu Szkół powierza jednemu z nauczycieli zwanego opiekunem semestru.
2. Do zadań opiekuna semestru należy:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza oraz proces jego uczenia;
2) otoczenie indywidualną opieką każdego słuchacza;
3) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danym semestrze;
4) prowadzenie dokumentacji semestru (dziennika, zestawienia wyników, arkuszy ocen).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 64.

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierająca nazwę Zespołu Szkół.
3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach dotyczących poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły. Nazwa Zespołu Szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

§ 65.

1. Zespół Szkół posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
2. Poczet sztandarowy bierze udział w uroczystościach szkolnych i apelach z okazji świąt państwowych w szkole i poza nią.


§ 66.

1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W Zespole Szkół jest prowadzony dziennik elektroniczny na zasadach określonych w regulaminie korzystania z dziennika elektronicznego wprowadzonym zarządzeniem
Dyrektora Zespołu Szkół.
3. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 67.

1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być wprowadzone na uzasadniony wniosek organów Zespołu Szkół po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

Statut został uchwalony dnia 27 listopada 2019 roku na podstawie uchwały Rady Pedago-gicznej nr 16 /2019.
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Powyższy dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 17.12.2019
Podpisał: Marian Basa
Dokument z dnia: 18.05.2016
Dokument oglądany razy: 6 498