Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja statutu

Statut szkoły


SPIS TREŚCI

I. OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE
II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ CKR
III. SZKOLNE PRZEPISY BHP
IV. ORGANA, ICH KOMPETENCJE I WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI .
IV.I. DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
IV.II. RADA PEDAGOGICZNA.
IV.III. RADA RODZICÓW
IV.IV. SAMORZĄD UCZNIOWSKI I RADA SŁUCHACZY
V. WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
VI. ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ
VII. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW
VII.I.ZADANIA NAUCZYCIELI
VII.II.ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
VII.III. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY I OPIEKUNA SEMESTRU
VII.IV. ZADANIA WYCHOWAWCY INTERNATU
VIII . ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
IX. UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKOŁY
IX.I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
IX.II. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA 
X. NAGRODY I KARY
XI. BIBLIOTEKA SZKOLNA
XII.INTERNAT
XIII. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 
XIV. POSTANOWIENIA (KOŃCOWE) OGÓLNE

STATUT
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Sypniewie


Podstawy prawne:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz.59);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświato-
we (Dz.U.2017 po. 60);
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz.1943) tekst
jednolity po zmianach;
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. 2016 poz. 1379) z póź-niejszymi zmianami;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r., poz. 649);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 marca 2017 r. w sprawie ra-mowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017r., poz. 703);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1534);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i eg-zaminu maturalnego (Dz.U. poz. 959);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. poz. 673);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie za-sad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach warunków (Dz. U. poz. 1591) z późn. zmianami;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. poz.1646);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644);
- Konwencja Praw Dziecka (Dz. U. 1991 Nr 120, poz. 526) z późn. zmianami.

I. OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

§1

1. Zespół Szkół nosi nazwę: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, zwany dalej „Zespołem Szkół".
2. Siedzibą Zespołu Szkół jest Sypniewo, ul. Kwiatowa 3, gmina Więcbork, powiat sępoleń-ski, województwo kujawsko-pomorskie.
3. Ustalona nazwa Zespołu Szkół jest zasadniczo używana w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się używanie skrótu „Zespół Szkół” w Sypniewie.
4. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Powiat Sępoleński, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświa-ty, ul. Konarskiego 1-3; 85-066 Bydgoszcz. (ustęp 4 straci ważność z dn. 1 stycznia 2018r.)
5. Od dnia 1 stycznia 2018 organem prowadzącym Zespół Szkół będzie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa; nadzór pedagogiczny będzie spra-wował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, ul. Konarskiego 1-3; 85-066 Bydgoszcz.

§2

1. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły:
1) Technikum w Sypniewie (4-letnie na podbudowie gimnazjum), kształcące w zawodach:
- technik rolnik,
- technik mechanizacji rolnictwa,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
- technik architektury krajobrazu,
- technik turystyki wiejskiej,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik weterynarii,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
2) Branżowa Szkoła I stopnia, zawierająca oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej
(3- letnia na podbudowie gimnazjum); kształcąca w zawodach rolniczych: rolnik,
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, ogrodnik, kucharz, piekarz,
cukiernik, wędliniarz.
3) Szkoła Policealna (na podbudowie liceum lub technikum); kształcąca w zawodach:
technik turystyki wiejskiej, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej w formie stacjonarnej i zaocznej.
1a. W Branżowej Szkole I stopnia mogą funkcjonować oddziały integracyjne lub
specjalne kształcące uczniów niepełnosprawnych.
1b. W ramach wyżej wymienionych typów szkół ZSCKR w Sypniewie może organizować
kwalifikacyjne kursy zawodowe.
2. Zespół Szkół prowadzi internat dla uczniów spoza miejsca stałego zamieszkania oraz pracownie przedmiotowe i warsztaty szkolne dla potrzeb kształcenia praktycznego.
3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół mają wspólne organa:
1) Dyrektor Zespołu Szkół;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski;
5) Rada Słuchaczy.

II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 3


1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania poprzez:
1) umożliwienie uczniom poszczególnych szkół zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejęt-ności praktycznych zgodnie z obowiązującymi programami nauczania w poszczegól-nych typach szkół;
2) przygotowanie absolwentów do świadomego wyboru dalszego kształcenia się lub wykonywania wybranego zawodu;
3) wychowanie służące rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości oj-czyzny, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy otwarciu na wartości kultury Europy i Świata;
4) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygoto-wanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
5) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi;
6) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

§ 4

1. Zespół Szkół w realizacji zadań kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpo-spolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Deklaracji Praw Dziecka, Ustawie o systemie oświaty, ustawie - Prawo Oświatowe i podstawie programowej kształ-cenia ogólnego i w zawodach.
2. Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół uchwala Rada Rodziców w poro-zumieniu z Radą Pedagogiczną.
3. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

§ 5


1. Naczelnym celem pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej jest stworzenie ucz-niowi/słuchaczowi warunków umożliwiających integralny rozwój osobowości, który przy-czyni się do sukcesu w dalszej edukacji lub pracy zawodowej, poprzez:
1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów/słuchaczy;
2) zapewnienie opieki uczniom szczególnie uzdolnionym oraz umożliwienie im reali-zowania indywidualnego toku lub programu nauczania, pod opieką nauczyciela lub grupy nauczycieli prowadzących ucznia;
3) niesienie pomocy uczniom/słuchaczom mało zdolnym dla umożliwienia im zdobycia minimum wiedzy i umiejętności;
4) umożliwienie uczniom kształtowania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uzupełnienie i poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez pracę w kołach zaintere-sowań, udział w konkursach i olimpiadach;
5) wdrażanie uczniów/słuchaczy do samokształcenia i systematycznego podnoszenia wiedzy przez propagowanie osiągnięć technicznych, udział w konferencjach popu-larnonaukowych, współpracę z instytucjami rolniczymi działającymi w rejonie Zespo-łu Szkół;
6) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów/słuchaczy oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska i zwracanie szczególnej uwagi na kulturę życia;
7) kształtowanie zamiłowania do wybranego zawodu i późniejszego jego wykonania przez prawidłowy stosunek do pracy na praktykach zawodowych i zajęciach prak-tycznych;
8) współpracę z domem rodzinnym ucznia, kontakty z rodzicami na zebraniach w szko-le, wizytach w domach uczniów i aktywny udział rodziców w imprezach klasowych i szkolnych;
9) prowadzenie resocjalizacji młodzieży ze środowisk patologicznych we współpracy pedagoga szkolnego z rejonowymi poradniami pedagogiczno-psychologicz¬nymi i społecznymi opiekunami dla nieletnich;
10) zapewnienie prozdrowotnych warunków życia i pracy uczniów/słuchaczy oraz opieki zdrowotnej i przestrzeganie warunków BHP;
11) umożliwienie uczniom korzystania z różnych form wypoczynku i rekreacji, przez upowszechnianie turystyki i organizowanie obozów i biwaków;
12) zapewnienie uczniom miejsca zamieszkania w internacie oraz odpłatnego korzysta-nia z wyżywienia;
13) niesienie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji we współ-pracy z ośrodkami pomocy społecznej przy Urzędach Gmin, Agencji Restrukturyzacji itd., szukanie sponsorów wśród rodziców i pomoc w miarę posiadanych środków;
14) zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz na wycieczkach;
15) zapewnienie uczniom warunków umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie po-czucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz własnej historii, kie-rowanie się zasadami etyki;
16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
17) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami: poradni psycholo-giczno-pedagogicznej, pracownikami urzędu pracy, firm, przedsiębiorstw, zakładów.
2. W celu realizacji zadań Zespół Szkół umożliwia uczniom/słuchaczom korzystanie z:
1) klasopracowni;
2) biblioteki i czytelni;
3) obiektów sportowo-rekreacyjnych;
4) ogrodu botanicznego;
5) pracowni praktycznej nauki zawodu i warsztatów szkolnych;
6) pomieszczeń gospodarczych;
7) gabinetu pielęgniarki;
8) szatni.
3. Korzystanie z pomieszczeń i urządzeń szkolnych odbywa się na zasadach określonych
w regulaminach i zarządzeniach Dyrektora Zespołu Szkół.


III. SZKOLNE PRZEPISY BHP


§ 6


1. Zespół Szkół wykonuje zadania opiekuńczo-wychowawcze odpowiednio do wieku i po-trzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepi-sów bezpieczeństwa i higieny.
2. Uczeń w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pozostaje pod stałą opieką nauczycieli prowadzących zajęcia.
3. W zależności od kierunku kształcenia, w pracowniach praktycznej nauki zawodu, labo-ratoriach, pracowniach szkolnych, gospodarstwach rolnych, zakładach gastronomicz-nych zbiorowego żywienia, branżowych zakładach pracy, w których uczniowie odbywa-ją praktyczną naukę zawodu, stosuje się branżowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zajęciach praktycznej nauki zawodu w pracowniach przedmiotowych, laborato-riach,

warsztatach szkolnych należy przestrzegać liczebności uczniów w klasach i grupie określonej odrębnymi przepisami.
4. Przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw międzylekcyjnych pełnione są dyżury nau-czycielskie w obiektach należących do Zespołu Szkół zgodnie z regulaminem dyżurów.
5. Szkoła częściowo objęta jest monitoringiem wizyjnym (zapis cyfrowy) w celu zapewnie-nia bezpieczeństwa uczniom.
6. W czasie trwania zajęć w terenie oraz wycieczek, biwaków i imprez sportowych zapew-nia się opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
7. Mieszkańcy internatu pozostają pod stałą opieką wychowawców. Harmonogram opieki nad wychowankami dostosowany jest do okresu przebywania uczniów w internacie Ze-społu Szkół.
8. Podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków bezpie-czeństwa będzie opracowywany corocznie na podstawie ramowych planów nauczania.
9. Liczbę uczniów w grupie określa Dyrektor, uwzględniając specyfikę nauczanego zawo-du, wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów w sprawie prac wzbronionych młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne warsztatów.


IV. ORGANA SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I WARUNKI WSPOŁDZIAŁANIA
ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

§ 7


1. Organami Zespołu Szkół są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski;
5) Z inicjatywy słuchaczy w Zespole Szkół może funkcjonować Rada Słuchaczy.

IV. I. DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 8

1. Dyrektor Zespołu Szkół kieruje jego bieżącą działalnością, jest przedstawicielem na ze-wnątrz, przełożonym wszystkich pracowników, powołuje i odwołuje wicedyrektorów i kie-rowników po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
2. Odpowiedzialny jest za:
1) prawidłową realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych wynikających z progra-mów nauczania oraz uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompeten-cji;
2) tworzenie warunków do rozwijania samorządowej i samodzielnej pracy uczniów
i wychowawców;
3) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawo-dowym;
4) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do reali-zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
3. W zakresie dydaktyczno- pedagogicznym:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny;
2) zapewnia właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy oraz odpowiada za poziom i wyniki nauczania i wychowania:
a) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacje o działalności szkoły;
b) dopuszcza do użytku w szkole zaproponowane przez nauczycieli programy
nauczania;
c) podaje do publicznej wiadomości zestawy podręczników, które będą
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
d) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami
na terenie szkoły;
3) w zakresie rekrutacji do Zespołu Szkół:
a) powołuje komisję kwalifikacyjno-rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego
i określa zadania;
b) decyduje o przyjęciu ucznia do określonego typu szkoły na podstawie ustaleń komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej, od powołania której może odstąpić, gdy liczba kandydatów do szkoły jest mniejsza od liczby miejsc;
c) może wydłużyć termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandy-datów do szkoły jest mniejsza od liczby miejsc;
d) dba o właściwą informację w sieci punktów informacyjnych dla kandydatów do szkół, działających w ramach Zespołu Szkół;
e) ustala dodatkowe kryteria decydujące o przyjęciu młodzieży do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej zależnie od profilu (kierunku) kształcenia;
f) przekazuje organowi prowadzącemu Zespół Szkół informacje o wynikach rekru-tacji do klas pierwszych.
4) może skreślić ucznia pełnoletniego z listy uczniów w przypadkach określonych w sta-tucie Zespołu Szkół (§ 33, ust. 16 Statutu) na podstawie uchwały Rady Pedagogicz-nej;
5) może zezwolić uczniowi, za zgodą lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, na indywidualny tok nauki wyznaczając nauczyciela-opiekuna (od-mowa następuje w drodze decyzji);
5a) organizuje uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego naucza-nia, takie nauczanie, w porozumieniu z organem prowadzącym;
6) zobowiązany jest do organizowania dla pracowników Zespołu Szkół różnych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznawania ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami;
7) może - za zgodą organu prowadzącego Zespół Szkół - zawiesić czasowo zajęcia dy-daktyczne:
a) jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 2loo w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
b) w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych, epidemii lub in-nych zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów;
8) decyduje o organizacji tygodnia pracy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej (który może być realizowany w pięciu lub sześciu dniach tygodnia);
9) może wyrazić zgodę na udostępnianie dokumentacji przebiegu nauczania pracowni-kom naukowym i studentom w zakresie dotyczącym prowadzonych badań;
10) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania;
11) powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminów omówionych w WSO § 12 i 13;
12) wyznacza na pisemną prośbę ucznia lub rodziców ucznia nie klasyfikowanego w po-rozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) - w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami - egzamin klasyfikacyjny z materiału pro-gramowego zrealizowanego w danym roku szkolnym;

13) powołuje drugiego nauczyciela przedmiotu do przeprowadzenia egzaminu klasyfika-cyjnego;
14) wyznacza dodatkowy termin egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu, ale nie później niż w ostatnim dniu zajęć dy-daktycznych w danym roku szkolnym;
15) może wyznaczyć egzamin klasyfikacyjny uczniowi ubiegającemu się o przyjęcie w tej szkole do klasy bezpośrednio wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkol-nego ucznia w wypadku dokonania przez ucznia zmiany kierunku kształcenia zwią-zanej ze zmianą typu szkoły; w takim przypadku Dyrektor Zespołu Szkół może zwol-nić ucznia z obowiązku składania egzaminów klasyfikacyjnych z tych przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w których nie ma różnic programowych, a z których uczeń otrzymał na świadectwie szkolnym stopnie, co najmniej dopuszczające;
16) ustala termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców w ostatnim tygodniu wakacji letnich;
17) przestrzega ustaleń zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych;
18) może zwiększyć wymiar godzin lekcyjnych ponad minimalną liczbę określoną w ra-mowych planach nauczania, jeżeli koszty tego zwiększenia znajdują pokrycie w przyznanych środkach budżetowych;
18a) ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym;
19) ustala wymiar zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych jak:
a) koła zainteresowań;
b) dodatkowa nauka języków obcych;
c) zajęcia rekreacyjno-sportowe, jeżeli zajęcia pozalekcyjne mają być finansowane z budżetu Zespołu Szkół;
20) przeznacza dodatkowe godziny lekcyjne, jeżeli liczba godzin została zwiększona zgodnie z przepisami na zorganizowanie zajęć:
a) służących przede wszystkim wyrównaniu braków powstałych z niezrealizowania programu nauczania w poprzednim roku szkolnym w umiejętnościach określo-nych w charakterystyce kwalifikacyjnej dla danego zawodu lub specjalizacji;
b) służących podniesieniu poziomu nauczania wybranych przedmiotów obowiąz-kowych umieszczonych w planie nauczania;
21) opracowuje plany nauczania dla każdego typu szkoły, kursu kwalifikacyjnego i nau-czanego zawodu (kwalifikacji w zawodzie) wg ustalonego cyklu kształcenia na pod-stawie planów ramowych z uwzględnieniem konieczności zrealizowania wszystkich obowiązkowych przedmiotów ujętych w obowiązujących planach nauczania;
22) przeznacza godziny przewidziane w ramowym planie nauczania do jego dyspozycji na wyrównanie braków w nauczaniu poszczególnych przedmiotów lub zachowania ciągłości nauczania przedmiotów w klasach programowo najwyższych;
23) podaje w planie nauczania rzeczywistą liczbę tygodni zajęć szkolnych pomniejszoną o liczbę tygodni praktyk zawodowych w poszczególnych klasach (semestrach) wyni-kająca z kalendarza organizacji danego roku szkolnego;
24) zmienia lub wprowadza nowy profil kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnego w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
25) jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej
i pedagogicznej;
26) odpowiada za prawidłowe wydanie świadectw i innych druków szkolnych oraz ich duplikatów;
27) odpowiada za prawidłowe dokonywanie sprostowań dokumentów szkolnych;
28) zapewnia w miarę potrzeb opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie są objęci nauką religii lub etyki w szkole;
29) współdziała z organizacjami uczniowskimi oraz instytucjami i organizacjami lokalne-go środowiska na wzajemnie ustalonych zasadach w celu zapewnienia warunków optymalnej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

4. W zakresie wychowawczo-opiekuńczym:
1) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
2) ustala opłatę wnoszoną przez ucznia za korzystanie z posiłków szkolnych;
3) powołuje komisję do spraw pomocy materialnej po zasięgnięciu opinii Rady Pedago-gicznej i Rady Rodziców;
4) określa szczegółowy regulamin przyznawania i ustalania wysokości następujących świadczeń:
a) korzystanie z posiłków szkolnych,
b) zasiłek losowy,
5) przyznaje świadczenia w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Zespołu Szkół.

5. W zakresie realizacji planu finansowego Zespołu Szkół:
1) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół zaopiniowa-nym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wyko-rzystanie.

6. W zakresie rozwijania bazy szkolnej:
1) zarządza powierzonym mu majątkiem, właściwie go zabezpiecza i utrzymuje w nale-żytym stanie;
2) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
3) zobowiązany jest do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych oraz hi-gienicznych warunków pracy i nauki.

7. W zakresie współpracy z organami Zespołu Szkół:
1) pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej a w związku z tym przygotowu-je zebrania Rady Pedagogicznej oraz zawiadamia wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej;
2) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogól-ne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu Szkół;
3) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami pra-wa, o wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor powiadamia niezwłocznie organ prowadzący Zespół Szkół i organ sprawujący nadzór pedago-giczny;
4) zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej o odwołaniu nauczyciela z funkcji kierow-niczej;
5) wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza
6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowią-cych oraz polecenia służbowe organu nadzorującego;
7) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organi-zacji, w szczególności harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opie-kuńczej.

8. W zakresie spraw pracowniczych:
1) może określić stawkę dodatku motywacyjnego nauczycieli;
2) ustala ocenę pracy nauczyciela;
3) obowiązany jest na wniosek nauczyciela zwrócić się o opinię o jego pracy do właści-wego doradcy metodycznego oraz zakładowej organizacji związkowej, w której zrze-szony jest oceniany nauczyciel, a w przypadku gdy nie jest on zrzeszony w żadnym związku zawodowym - do organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego nau-czyciela;
4) obowiązany jest zawiadomić nauczyciela o negatywnej ocenie jego pracy, podając uzasadnienie z jednoczesnym ostrzeżeniem, że następna negatywna ocena spowo-duje rozwiązanie stosunku pracy;
5) powiadamia o dokonaniu powtórnej oceny nauczyciela 14 dni wcześniej;
6) może wystąpić do organu nadzorującego z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny nauczyciela;
7) zawiera umowę o pracę z nauczycielem;
8) może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela prze-nieść go w stan nieczynny w razie całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły, a także w razie zmian organizacyjnych;
9) stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach:
a) prawomocnego ukarania w trybie dyscyplinarnym, zwolnienia z pracy lub wydale-nia z zawodu nauczycielskiego;
b) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wy-konywania zawodu;
c) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności;
d) stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów;
e) upływu sześciomiesięcznego terminu pozostawania w stanie nieczynnym.
10) udziela urlopów związanych z dokształcaniem nauczycieli;
11) udziela urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin po przepracowaniu co najmniej 7 lat, o ile organ służby zdrowia stwierdzi taką potrzebę;
12) może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarne-go;
13) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół;
14) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu Szkół;
15) konsultuje ze związkami zawodowymi następujące decyzje:
a) rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony;
b) rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym;
c) wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy;
d) przeniesienie służbowe;
e) ustalenie regulaminu pracy;
f) ustalenie regulaminu nagród;
g) ustalenie regulaminu premiowania;
h) określanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu socjalnego;
i) rozpatrywanie sprzeciwu od nałożonej na pracownika kary porządkowej;
j) ustalenie regulaminu przyznawania zwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli.
16) wykonuje inne zadania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, a nie ujętych w Statucie;
17) szczegółowy zakres czynności Dyrektora Zespołu Szkół ustala organ prowadzący Zespół Szkół w oparciu o szczegółowe przepisy wynikające z Ustawy o systemie oświaty i z Ustawy Karta Nauczyciela.


§ 9

1. Dyrektor kieruje Zespołem Szkół przy pomocy:
1) wicedyrektora
2) kierownika szkolenia praktycznego.
2. Do zadań wicedyrektora Zespołu Szkół należy:
1) pełnienie obowiązków Dyrektora w czasie jego nieobecności;
2) odpowiedzialność za właściwe prowadzenie dokumentacji szkoły:
a) dzienników lekcyjnych
b) arkuszy ocen,
3) sporządzanie planów zajęć lekcyjnych oraz organizowanie zastępstw nauczycieli na wypadek ich nieobecności;
4) hospitacja zajęć lekcyjnych zgodnie z planem sporządzonych przez Dyrektora Zespo-łu Szkół;
5) analizowanie na bieżąco realizacji programów nauczania przez poszczególnych na-uczycieli, częstotliwości wystawiania ocen cząstkowych oraz ilości wykonanych prac pisemnych;
6) sporządzanie planów dyżurów nauczycielskich i egzekwowanie ich prawidłowej rea-lizacji;
7) na zakończenie każdego miesiąca podawanie do księgowości wykazu nadgodzin przepracowanych przez nauczycieli i wychowawców internatu.
3. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:
1) całokształt spraw dotyczących organizacji i przebiegu oraz kontroli realizacji prakty-cznej nauki zawodu na terenie szkoły oraz zakładów pracy, kierowanie pracą i do-skonaleniem nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
2) instruowanie nauczycieli i nadzorowanie spraw związanych z planowaniem, doku-mentacją zajęć, bezpieczeństwem i higieną pracy ucznia; w realizacji swoich zadań ściśle współpracuje z pracodawcami, u których uczniowie i słuchacze odbywają prak-tyczną naukę zawodu oraz właścicielami gospodarstw rolnych i zakładów zbiorowe-go żywienia.


IV. II. RADA PEDAGOGICZNA

§ 10

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły.
2. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
1) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
2) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
3) Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do
nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać dobra
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:
1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
2) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły;
3) kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swoich członków;
4) organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pe-dagogicznego;
5) współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.
7. Do kompetencji stanowiących Rady należy:
1) wprowadzanie zmian do Statutu Zespołu Szkół w Sypniewie;
2) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
3) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów/słuchaczy;
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole
po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;
7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły;
8) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących skreślenia z listy uczniów.
8. Rada opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i po-zalekcyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski Dyrektora i związków zawodowych działających w szkole o przyznanie nau-czycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycz-nych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) kandydatury nauczycieli do powierzania im funkcji kierowniczych w szkole w głoso-waniu tajnym;
6) kandydatury swoich przedstawicieli do składu komisji określonych odrębnymi przepi-sami;
7) przyznawanie uczniom nagród i wyróżnień.


IV. III. RADA RODZICÓW


§ 10a

1. Radę Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach do Rady Rodziców, które przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodzi-ców
w każdym roku szkolnym, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w
szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.
5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

§ 11

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie zakresu działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół;
1a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
1b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wy-chowania szkoły;
1c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Zespołu Szkół do:
a) Dyrektora Zespół Szkół,
b) Rady Pedagogicznej,
3) wspieranie działalności Zespołu Szkół;
4) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, wydat-kowanie tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców;
5) organizowanie posiedzeń Rady;
6) organizowanie spotkań Rady Rodziców:
a) z rodzicami uczniów;
b) z Dyrektorem Zespołu Szkół;
7) opiniowanie opracowanych przez Radę Pedagogiczną kryteriów oceny z zachowa-nia ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy;
8) współdziałanie z pedagogiem szkolnym w organizowaniu pomocy pedagogicznej uczniom;
9) uczestniczenie przedstawiciela Rady Rodziców w egzaminie opisanym w WSO § 12 ust. 5;
10) wytypowanie jednego przedstawiciela Rady Rodziców spośród swoich członków, który wchodzi w skład komisji przeprowadzającej konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół;
11) może finansować organizowane przez Zespół Szkół zajęcia pozalekcyjne.
2. Cele i zadania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.


IV. IV. SAMORZĄD UCZNIOWSKI I RADA SŁUCHACZY

§ 12


1. W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, po-wszechnym i bezpośrednim.
3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół.
4. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski we wszystkich sprawach Zespołu Szkół w szczególności dotyczących realizacji podstawo-wych praw uczniów, takich jak:
1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami i stawianymi wy-mogami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych pro-porcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywko-wej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumie-niu z Dyrektorem Zespołu Szkół;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
6. Do kompetencji Samorządu należy:
1) reprezentowanie ogółu uczniów wobec innych organów Zespołu Szkół;
2) wyrażanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących organizacji życia szkolnego, organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego;
3) w sprawach dotyczących ogółu uczniów może wypowiadać się zebranie ogólne składające się ze wszystkich trójek klasowych i zarządu samorządu;
4) organizowanie zebrań ogólnoszkolnych, apeli, uroczystości i innych imprez szkol-nych;
5) organizacja pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności szkolne, w śro-dowisku rówieśniczym i rodzinnym, rozstrzyganie sporów między uczniami, dbałość o sprzęt i urządzenia Zespołu Szkół;
6) opiniowanie przez organa Samorządu zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną kryteriów oceny z zachowania ucznia, trybu i zasad jej ustalania oraz trybu odwoław-czego od ustalonej oceny z zachowania, a także uczestniczenie w ustalaniu tej oce-ny przez wychowawcę klasy zgodnie zasadami ustalonymi przez Radę Pedagogicz-ną;
7) organa Samorządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach oraz Rady Szkoły i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych;
8) Samorząd może posiadać własne fundusze oraz środki wspólnie wypracowane przez uczniów i dysponować nimi w porozumieniu z opiekunem Samorządu (Operacje fi-nansowe i dokumentacja powinny być zgodne obowiązującymi przepisami i zasada-mi);
9) zebrania, narady, spotkania i tym podobne wynikające z działalności Samorządu od-bywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a samorządów klasowych, za zgodą wychowawcy, mogą odbywać się również podczas godziny przeznaczonej do jego dyspozycji;
10) na wniosek Dyrektora szkoły Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
6a. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły podejmuje działania
z zakresu wolontariatu.
6b. Samorząd Uczniowski ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu,
której zadaniem jest koordynacja zadań wolontariackich zebranych spośród pomysłów
zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szcze-gó-
łowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań
w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem).
7. Uczniowskie szkolne tradycje:
1) Ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych na uczniów Zespołu Szkół;
2) Dzień Edukacji
3) Dzień Niepodległości;
4) Andrzejki szkolne;
5) Wigilia w szkole;
6) Studniówka;
7) Dzień Zakochanych;
8) Dzień Wiosny;
9) Pożegnanie absolwentów;
10) Dzień Sportu.
8. W Zespole Szkół może działać Rada Słuchaczy, która jest organem przedstawicielskim słuchaczy danej szkoły dla dorosłych, a podstawą jej działalności jest Statut Szkoły i zgodny z nim Regulamin Rady Słuchaczy zatwierdzony przez ogół słuchaczy .
9. Rada Słuchaczy jest reprezentantem słuchaczy.
10. Do kompetencji Rady Słuchaczy należy:
1) informowanie słuchaczy o wymaganiach dotyczących spełniania obowiązków szkol-nych
i innych obowiązków określonych w statucie Zespołu;
2) przedstawianie dyrektorowi Zespołu Szkół oraz Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach Zespołu Szkół, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i sta-
wianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej oceny postępów w nauce,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z dyrektorem.
3) dbałość o sprzęt i urządzenia szkolne;
4) dbałość o dobre imię i honor Zespołu Szkół, kultywują i wzbogacą jego tradycje.


V. WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 13

1. Dyrektor Zespołu Szkół współpracuje ze wszystkimi organami poprzez:
1) organizowanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej;
2) uczestniczenie w miarę potrzeb z głosem doradczym w posiedzeniach:
a) Rady Rodziców;
b) Samorządu Uczniowskiego;
c) Rady Słuchaczy
3) umożliwianie przepływu informacji i koordynowanie współpracy pomiędzy organami Zespołu Szkół;
4) zajmowanie stanowiska wobec wniosków wpływających do poszczególnych organów Zespołu Szkół i stosowanych przepisów postępowania dla danej sprawy.
2. Współdziałanie rodziców i nauczycieli:
1) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży,
2) podstawą właściwie rozumianej współpracy jest prawo rodziców do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych klasy i szkoły, po-przez:
- udostępnianie Statutu Zespołu Szkół;
- udostępnianie, rocznego planu dydaktyczno-wychowawczego Zespołu Szkół;
- udostępnianie planu finansowego Zespołu Szkół;
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz trybu odwoływania się od oceny z zachowania i zajęć edukacyjnych, jeśli został naruszony tryb wystawiania oceny;
c) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, po-stępów i ewentualnych przyczyn trudności w nauce poprzez:
- informację wychowawcy klasy;
- informację nauczyciela przedmiotu;
- komunikowanie się z pedagogiem szkolnym na temat sposobu rozwiązywania problemów;
- pomoc Zespołu Szkół w dotarciu do poradni psychologiczno-pedagogicznej ce-lem uzyskania dodatkowej informacji o trudnościach szkolnych, czy wyboru in-nego kierunku kształcenia;
d) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Zespołu Szkół;
e) uczestniczenia w organizowanych spotkaniach z wychowawcą klasy i nauczycieli innych przedmiotów;
d) uzyskania informacji o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej i rocznej zgodnie z WSO § 5.
3) podstawą właściwie rozumianej współpracy jest prawo nauczyciela wychowawcy do wymagania:
a) obecności rodziców na zebraniach informacyjnych o wynikach w nauce i za-chowaniu ucznia;
b) pomocy rodziców w rozwiązywaniu problemów klasy natury wychowawczej i or-ganizacyjnej;
c) właściwego reagowania na nadzwyczajne wezwania nauczyciela wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub pedagoga szkolnego.
3. Współdziałanie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Słuchaczy:
1) zapraszanie na swoje posiedzenia Dyrektora Zespołu Szkół i upoważnionych przed-stawicieli poszczególnych organów Zespołu Szkół;
2) rozpatrywanie wniosków i skarg kierowanych do poszczególnych organów Zespołu Szkół w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i Statutem Zespołu Szkół:
a) jeżeli organ, który otrzymał wniosek lub skargę, nie jest właściwy do jego rozpa-trzenia, obowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać go właściwemu organowi Ze-społu Szkół o przekazaniu wniosku lub skargi zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę;
b) organ właściwy do załatwienia wniosku lub skargi powinien załatwić wniosek lub skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca;
c) w razie nie załatwienia wniosku lub skargi ww. określonym terminie właściwy or-gan obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie rozpa-trzenia wniosku;
3) informowanie o planach i podejmowanych działaniach lub decyzjach innych orga-nów Zespołu Szkół będących w kompetencjach poszczególnych organów.
4. Nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkól zo-bowiązani są do zachowania drogi służbowej w przypadku sytuacji konfliktowych:
1) składający skargę kieruje ją do organu Zespołu Szkól zgodnie z jego kompetencjami i powinna być ona załatwiona w określonym trybie;
2) w przypadku niezałatwienia skargi w określonym terminie przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę.
5. Organa szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze Statutu i planów pracy szkoły.
6. Organa szkoły są zobowiązane do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od podjęcia decy-zji.
7. Działające w Zespole Szkół organa prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowanych lub po-dejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio przez Dyrektora Zespołu Szkół.
8. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor Szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

VI. ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 14

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział złożony z uczniów, któ-rzy w jednorocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określanych planem nauczania i programem dla danej klasy.
2. Przeciętną liczbę uczniów w oddziale ogólnodostępnym, integracyjnym i specjalnym określają odpowiednie przepisy.
3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły ponadgimnazjalnej, są organi-zowane w oddziałach, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddzia-łach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych, z zastrzeżeniem ust.5.
5. Statut Zespołu Szkół może przyjąć inną niż określona w ust. 3 i 4 organizację zajęć edu-kacyjnych.
6. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
7. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół a daną jednostką.
8. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przerw świątecz-nych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.
9. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wy-chowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochro-ny i higieny pracy.
10. Tygodniowy wymiar zajęć nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych finansowanych z budżetu Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący Zespół Szkół.
11. Tygodniowy wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych finansowanych z funduszu Rady Ro-dziców ustala Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Rodziców.

§ 15

1. Podstawową formą pracy Zespołu Szkół są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowa-dzone w systemie klasowo-lekcyjnym,
2. Czas trwania 1 godziny zajęć wynosi:
1) godziny lekcyjnej - 45min.
2) godziny lekcyjnej pracowni i zajęć praktycznych - 45 min.
3) godziny pracy opiekuńczej i wychowawczej w internacie - 60min.
4) godziny pracy pedagoga szkolnego – 60min.
5) godziny pracy w bibliotece szkolnej - 60min.
6) godziny zajęć rewalidacyjnych – 45min.
7) godzin, innych niż wymienionych w pkt. 1-5, zajęć pozalekcyjnych - 45min.
3. skreślony
4. Szczegółową organizacją nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespół Szkół opracowany przez Dyrektora Zespół Szkół na podstawie planu nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
5. W arkuszu organizacji Zespołu Szkół zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowni-ków Zespołu Szkół, w tym liczbę stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przed-miotów i zajęć edukacyjnych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, mini-malny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, kół zainteresowań i in-nych zajęć pozalekcyjnych , finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespołu Szkół oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczegól-nych nauczycieli.
6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu Szkół Dyrektor Zespołu Szkół, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy roz-kład zajęć, określający organizację zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

§ 16

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. praktyczna nauka zawodu, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, specjalistyczne nauczanie języków obcych, informatyka, koła zaintere-sowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
2. Zajęcia o których mowa w ust.1, są organizowane w ramach posiadanych przez Zespół Szkół środków finansowych.
3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Zespołu Szkół może być ustalana według potrzeb.


§16a


1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia, fakultetów,
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
3) zajęć specjalistycznych (w tym zajęć rewalidacyjnych),
4) zajęć związanych z planowaniem ścieżki kariery zawodowej,
5) zajęć nauczania indywidualnego,
6) zindywidualizowana ścieżka kształcenia ,
7) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się.
2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i
nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i
nieodpłatne.
4. Zespół Szkół współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sępólnie Kra-jeńskim oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli udzielających uczniom i rodzi-com
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2) udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia i planowa-niem
kariery zawodowej,
3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związa-nej
z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.
6. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.

§ 16b


1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę mogą brać udział także wolontariusze.
2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia.
3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu z Dyrektorem szkoły§ 16c

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na prak-tyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – między poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor.
2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzy-skania zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej dzia-łalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 17

1. Praktyczną naukę zawodu wynikającą z planów i programów nauczania Zespół Szkół prowadzi w oparciu o:
1) bazę własną;
2) gospodarstwa rolne;
3) zakłady specjalistyczne;
4) praktyki zagraniczne.
2. W ramach własnej bazy praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół funkcjonują pra-cownie praktycznej nauki zawodu.

§ 18

1. Zespół Szkół zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia, co najmniej jednego ciepłego posiłku.
2. Opłatę wnoszoną przez ucznia za korzystanie z posiłków szkolnych ustala Dyrektor Ze-społu Szkół.

§ 19

1. O przyjęcie do klasy pierwszej: branżowej szkoły I stopnia i techników, wchodzących w skład Zespołu Szkół, mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej.
2. Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkół kształcących w zawodach jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
3. Do oddziałów integracyjnych przyjmowani są:
a) absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie odrębnych przepisów.
b) pełnosprawni absolwenci.
4. Uczniowie wskazani w ust. 3a. mogą też być przyjmowani do oddziałów ogólnodostępnych.
5. Szczegółowe kryteria naboru ogłaszane są corocznie zarządzeniem Dyrektora po wydaniu przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty zarządzenia w sprawie rekrutacji, nie później niż do końca lutego roku, w którym odbywa się rekrutacja.
6. Terminy rekrutacji do klas pierwszych ustala co roku Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.


VII. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW
VII.I. ZADANIA NAUCZYCIELI

§ 20

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, okre-ślają odrębne przepisy.
3. Zespół Szkół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz stu-dentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczyciel-skie) na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nau-czycieli.
4. W Zespole Szkół, który liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrek-tora.
5. Dyrektor Zespołu Szkól za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe sta-nowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem
w szczególności jest:
1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie;
2) korelowanie treści programowych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych w praktyce, porozumiewanie się co do wymagań programowych, organizacji, kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów;
3) porozumiewania się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i podejmowania konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju ucznia;
4) sugerowania skierowań uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznych;
5) ewaluacje śródrocznych i rocznych osiągnięć uczniów w dziedzinie nauczania i wy-chowania, ustalenie priorytetów działania na kolejny rok;
6) wnioskowanie do Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicz-nych, opiekuńczych i profilaktycznych;
7. Pracę każdego zespołu koordynuje przewodniczący (wychowawca klasy).

§ 21

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowie-dzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach oraz realizacja zadań z zakresu wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiąganie w stopniu optymalnym celów szkoły ustalonych w programach i w planie pracy Zespołu Szkół;
2) przedstawić do 15 września danego roku szkolnego rozkłady materiału nauczanych przedmiotów i plan wychowawczy;
3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskowa-nie o jego wzbogacenie lub modernizację do Dyrektora Zespołu Szkół;
4) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpo-znanie potrzeb uczniów we współpracy z domem rodzinnym i pedagogiem szkolnym;
6) bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych;
7) informowanie na bieżąco rodziców, wychowawcę klasy, Dyrekcję, Radę Pedagogicz-ną o wynikach nauczania i problemach wychowawczych uczniów;
8) uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspierające szkołę;
9) zwracanie uwagi na możliwość zaistnienia zagrożeń dla zdrowia i życia ucznia i na-tychmiastowe informowanie o tym Dyrektora Zespołu Szkół;
10) dbanie i odpowiedzialność za powierzony majątek i wyposażenie szkoły;
11) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepi-sami;
12) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych; na 2 tygodnie o oce-nach rocznych. O przewidywanym dla ucznia rocznym stopniu niedostatecznym na-leży poinformować ucznia i jego rodziców na 18 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Dyrektor Zespołu Szkół określa stawkę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli według regulaminu, którego elementem są kryteria przydziału nagród Dyrektora Zespołu Szkół i dodatków motywacyjnych.

§ 22

1. W Zespole Szkół powołane są zespoły nauczycieli:
1) przedmiotów ogólnokształcących;
2) przedmiotów zawodowych;
3) klasowe.
2. Dopuszcza się możliwość powołania przez dyrektora nowych zespołów przedmiotowych lub zadaniowych w miarę potrzeb na czas określony lub nieokreślony. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którego powołuje Dyrektor Zespołu Szkół na wniosek danego zespołu.
1) Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do
realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów
i pracowników odpowiednio szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również
osoby niebędące pracownikami szkoły.
4. Dopuszcza się możliwość utworzenia nowych zespołów przedmiotowych lub zadanio-wych w miarę potrzeb.
5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którego powołuje Dyrektor Zespołu Szkół po za-sięgnięciu opinii członków zespołu przedmiotowego.
6. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji progra-mów nauczania, skorelowania treści nauczania oraz określenia wymagań koniecz-nych, podstawowych rozszerzających i dopełniających;
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa me-todycznego dla początkujących nauczycieli;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warszta-tów szkolnych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia;
5) opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych i eksperymentalnych progra-mów nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą nauczycielski zespół klaso-wy, którego liderem jest wychowawca klasy.
8. Zadania zespołu klasowego:
1) ustalenie dla danego oddziału programów nauczania z zakresu kształcenia ogólne-go i zawodowego, uwzględniającego w miarę potrzeb możliwości, profile i kierunki profilowania, w których kształcą się uczniowie danego oddziału, oraz jego modyfiko-wanie w miarę potrzeb;
2) uwzględnienie korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego;
3) przekazywanie informacji dotyczących ramowych planów nauczania;
4) szczegółowa diagnoza osiągnięć uczniów w klasie pierwszej i maturalnej.
9. Wszyscy wychowawcy klas, wychowawcy internatu i pedagog szkolny tworzą Zespół Wychowawczy, którego liderem jest zastępca Dyrektora Zespołu Szkół.
10. Zadania Zespołu Wychowawczego:
1) comiesięczna analiza frekwencji w klasach;
2) bieżąca analiza problemów wychowawczych zaistniałych w szkole;
3) wymiana opinii na temat zachowania uczniów w szkole i internacie;
4) konsultowanie przydziału pomocy materialnej uczniom;
5) uzgadnianie sposobu realizacji Programu wychowawczo - profilaktycznego.

§ 23

1. Zespół Szkół prowadzi działania edukacyjne w ramach wewnątrzszkolnego systemu do-radztwa zawodowego (WSDZ), w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia a także współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świad-czącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
2. Dyrektor Zespołu wspiera działania nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkole-niowo-informacyjnych z przedstawicielami instytucji wspierających WSDZ w tym z po-radnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi.
3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania po-siadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych oraz programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
4) informowanie uczniów i rodziców w zakresie: kształtowania umiejętności gromadze-nia dokumentacji przydatnej na rynku pracy.
4. Funkcjonowanie WSDZ w Zespole Szkół oparte jest na:
1) udzielaniu indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom;
2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świa-domego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, komunikacji interpersonalnej, profilaktyki antystresowej, technik negocjacji, sposobów motywowania, asertywności;
3) prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów danego oddziału w półro-czu ustalonym przez dyrektora szkoły.

VII.II. ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO


§ 24

1. W Zespole Szkół pomoc psychologiczną i pedagogiczną organizuje wychowawca klasy i pedagog szkolny.
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego określają odrębne przepi-sy.
3. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas w zakresie:
1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn nie-powodzeń szkolnych;
2) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizują-cym indywidualny program lub tok nauki;
4) koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej;
5) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
6) informowania, kto prowadzi lub organizuje różnego rodzaju formy terapii psycholo-gicznej dla uczniów.
4. Zadania określone w ust.3 pedagog może realizować w następujących formach:
1) wywiadów rodzinnych;
2) rozmów z nauczycielami, rodzicami, uczniami, kuratorami zawodowymi i społeczny-mi, sądami rodzinnymi dla nieletnich, przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagogami szkół podstawowych, gimnazjów, pracownikami socjal-nymi ośrodków pomocy społecznej.

VII.III. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY/OPIEKUNA SEMESTRU


§ 25

1. Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział/semestr szczególnej opiece wychowaw-czej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowaw-cą/opiekunem semestru.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowaw-cę/opiekuna w danej klasie/semestrze przydziela się na cały etap edukacyjny.
3. Dopuszcza się zmianę wychowawcy klasy/opiekuna semestru przez dyrektora szkoły w następujących przypadkach:
1) na umotywowany wniosek co najmniej 2/3 uczniów danej klasy/słuchaczy semestru,
2) z inicjatywy własnej dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia w trybie nadzoru pe-dagogicznego zaniedbań wychowawcy w pracy wychowawczo – opiekuńczej z kla-są/semestrem,
3) z urzędu, wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub z przyczyn organizacyjnych szkoły,
4) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy,
5) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddzia-łu.
4. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.

§ 26

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami da-nej klasy, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,
4) terminowe informowanie rodziców o planowanych ocenach niedostatecznych.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół ucz-niowski;
b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy.
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynu-jąc ich działanie wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, których potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdol-nionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
4) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazania im pomocy w ich działaniach wycho-wawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach;
c) włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły.
5) współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami świad-czącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowot-nych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
3. W ramach kontaktów z rodzicami swoich uczniów wychowawca klasy organizuje ogólne zebranie rodziców co najmniej jeden raz na semestr oraz indywidualnie według potrzeb, a ponadto:
1) ustala oceny z zachowania i informuje o nich uczniów;
2) dba o frekwencję uczniów;
3) współdziała z wychowawcami i wychowankami internatu w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych;
4) wnioskuje o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych, material-nych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek Zespołu Szkół, służby zdrowia Dyrektora Zespołu Szkół;
5) wnioskuje o przyznaniu nagród i kar;
6) ma prawo udzielania poręczenia za uczniów, którym ma być wymierzona kara;
7) ma prawo ustanawiać (przy współpracy z rodzicami) własne formy nagradzania i mo-tywowania wychowanków;
8) informuje rodziców i uczniów z wyprzedzeniem określonym w WSO § 5 o przewidy-wanych dla ucznia śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych.
4. Wychowawca/opiekun prowadzi dokumentację klasy/semestru i każdego ucznia/słuchacza, a w szczególności:
1) przygotowuje miesięczne, okresowe i roczne zestawienie i obliczenia wyników staty-stycznych (oceny, frekwencje itp.);
2) wpisuje oceny roczne uczniów do arkuszy lub w każdym semestrze oceny seme-stralne słuchaczy;
3) wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego ;
4) przygotowuje wszystkie dokumenty potrzebne do wystawienia świadectw ukończenia szkoły/kursu kwalifikacyjnego;
5) opiekun semestru odbiera uzupełnione indeksy i karty egzaminacyjne od słuchaczy po sesji egzaminacyjnej.
5. Wychowawca/opiekun ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i me-todycznej ze strony Dyrektora Zespołu Szkół, doradcy metodycznego, psychologa lub pedagoga szkolnego oraz innych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

VII.IV WYCHOWAWCA INTERNATU


§ 27

1. Wychowawca internatu jest powołany do prowadzenia grupy wychowawczej w interna-cie.
2. Do obowiązków wychowawcy internatu należy:
1) poznanie celów i tradycji Zespołu Szkół i internatu, programu aktualnego planu pracy Zespołu Szkół i internatu;
2) systematyczne i planowe poznawanie grupy wychowawczej i poszczególnych wy-chowanków;
3) terminowe opracowanie i dokładne zrealizowanie planów pracy prowadzonej grupy;
4) przestrzeganie odpowiednich zasad i stosowanie nowoczesnych metod i środków pedagogicznych;
5) codzienne egzekwowanie w grupie wychowawczej wymogów w zakresie higieny osobistej i właściwych stosunków międzyludzkich;
6) systematyczne organizowanie nauki własnej wychowanków, a w razie potrzeby także udzielanie im odpowiedniej pomocy;
7) codzienne organizowanie czasu wolnego młodzieży;
8) staranne i regularne prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym dziennika zajęć i zeszytu spostrzeżeń o wychowankach;
9) ścisłe przestrzeganie dyscypliny i wewnętrznego regulaminu pracy;
10) szczególna dbałość o powierzony do użytku majątek internatowy i szkolny;
11) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczącymi wychowanków, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze;
12) podejmowanie ogólnych prac wynikających z całokształtu działalności Zespołu Szkół
i internatu oraz wykonywanie czynności dodatkowych zleconych doraźnie lub na sta-łe przez dyrektora Zespołu Szkół;
13) podnoszenie poziomu swoich kwalifikacji ogólnych i zawodowych przez uzupełnie-nie
i aktualizowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności.


VIII. ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

§ 28

1. Kształcenie praktyczne spełnia istotną rolę w procesie nabywania przez uczniów okre-ślonych umiejętności praktycznych, które są uzupełnieniem kształcenia teoretycznego, dlatego należy zapewnić ścisłą korelację między kształceniem zawodowym teoretycznym i praktycznym.
2. Kształcenie praktyczne realizuje się przez następujące formy:
1) pracownie i zajęcia praktyczne grupowe;
2) praktyki zawodowe:
a) śródroczne;
b) wakacyjne;
3) naukę jazdy ciągnikiem i/lub samochodem oraz obsługę maszyn rolniczych (w tym kombajnu zbożowego) – zgodnie z planami nauczania dla danego zawodu.
3. Praktyczną naukę zawodu prowadzi się wykorzystując:
1) bazę własną tj. pracownie przedmiotowe i warsztaty szkolne;
2) gospodarstwa rolne;
3) zakłady zbiorowego żywienia;
4) zakłady usługowe i instytucje branżowe (w tym rolno-mechanizacyjne i gabinety we-terynaryjne);
5) praktyki zagraniczne.
4. W ramach własnej bazy praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół funkcjonują pra-cownie przedmiotowe i warsztaty szkolne.
5. Zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.
6. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele, którym powierzono prowadzenie zajęć.
7. Naukę jazdy ciągnikiem i samochodem prowadzą nauczyciele – instruktorzy w ramach przydziału godzin na dany rok szkolny.
8. Koszt szkolenia dotyczący nauki jazdy pokrywa szkoła, a lekcje prowadzone są zgodnie z programem nauczania.
9. W czasie praktyk, odbywających się na terenie szkoły opiekę nad uczniami sprawują wy-znaczeni nauczyciele lub instruktorzy zawodu.
10. W indywidualnych gospodarstwach rolnych i zakładach pracy opiekę nad uczniami sprawują pracownicy posiadający kwalifikacje do pracy z młodzieżą.
11. Na praktyki zamiejscowe uczniowie są kierowani w pobliżu miejsca zamieszkania.
12. Przejazd do i z miejsca praktyk w przypadku znacznej odległości organizuje szkoła.
13. Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pracodawca.
14. Sposób przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i kwalifi-kacje w zawodzie regulują odrębne przepisy.


IX. UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKOŁY

IX.I PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA


§ 29

Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a w procesie kształcenia praktycznego do zachowania wymogów bhp.
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności.
3. Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymogami.
4. Zapoznania się z Przedmiotowymi Systemami Oceniania i Wewnątrzszkolnym Syste-mem Oceniania oraz Programem Wychowawczo - Profilaktycznym.
5. Uczestniczeniu w planowaniu pracy wychowawczej zespołu klasowego.
6. Korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
8. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Zespołu Szkół, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
9. Prywatności.
10. Wypoczynku i czasu wolnego.
11. Ochrony przed różnymi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych.
12. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
13. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
14. Odwołania się od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub z zachowania trybem określonym w WSO § 5, a także wnoszenia zastrzeżenia do trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub z zachowania zgodnie z § 12 WSO.
15. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
16. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
17. Wpływania na życie Zespołu Szkół poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w Zespole Szkół.
18. Indywidualnego toku nauki na wniosek lub za zgodą rodziców (opiekunów), po zasię-gnięciu przez Dyrektora Zespołu Szkół opinii Rady Pedagogicznej i poradni psycholo-giczno – pedagogicznej.
19. Korzystania z różnych form wypoczynku i rekreacji organizowanych w Zespole Szkół.
20. Opieki zdrowotnej obejmującej w szczególności świadczenia profilaktyczne. tzn. po-wszechne lekarskie badania profilaktyczne, badania przesiewowe, okresowe profilak-tyczne badania stomatologiczne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne.
21. Korzystania z odpłatnego wyżywienia w stołówce oraz zamieszkania w internacie.
22. Wybierać i być wybieranym do władz Samorządu Uczniowskiego.
23. Decydować o uczęszczaniu na lekcje religii lub etyki.
24. Uczestniczenia w redagowaniu i wydawaniu gazetki szkolnej.
25. Współorganizowania działalności oświatowej kulturalnej i sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół.
26. Odwoływania się od decyzji wychowawcy, nauczycieli, Rady Pedagogicznej i Dyrektora na zasadach określonych w Statucie Zespołu Szkół.
27. Do korzystania z dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych dla uczniów, w tym dla młodocianych pracowników w przypadku Branżowej Szkoły I stopnia, zwiększających szansę ich zatrudnienia we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami do-kształcania i doskonalenia zawodowego organizowanych przez szkołę, za zgodą organu prowadzącego.

Obowiązki ucznia:
1. Przestrzeganie postanowień i procedur zawartych w Statucie Zespołu Szkół.
2. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i w życiu Zespołu Szkół:
1) punktualne i systematyczne przychodzenie na zajęcia;
2) aktywny udział w lekcjach i przestrzeganie procedur lekcyjnych;
3) usprawiedliwianie opuszczonych zajęć lekcyjnych zgodnie z przyjętą procedurą;
a) nieobecności uczniów niepełnoletnich usprawiedliwiają pisemnie rodzice/prawni opiekunowie w zeszycie usprawiedliwień lub korespondencji do wychowawcy klasy;
b) nieobecności uczniów pełnoletnich mogą być usprawiedliwiane przez ucznia pisem-nie w zeszycie usprawiedliwień lub korespondencji do wychowawcy klasy, o ile ro-dzice/prawni opiekunowie wyrażą pisemną zgodę;
c) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lekcyjnych uczeń dostarcza terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia powrotu do szkoły, w przeciwnym wypadku nieo-becności mogą być nieusprawiedliwione.
4) uzupełnianie braków wynikających z absencji;
5) udział w imprezach i uroczystościach klasowych i szkolnych oraz godne reprezento-wanie szkoły na zewnątrz.
3. Chronienie zdrowia własnego i innych:
1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) przestrzegania regulaminów pracowni i innych obowiązujących w szkole regulami-nów.
4. Przestrzegania zasad współżycia społecznego:
1) dbanie o kulturę języka;
2) przestrzeganie zasad kultury życia społecznego w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły;
3) dbanie o powierzony sprzęt i pomoce naukowe;
4) dbanie o schludny wygląd i noszenie odpowiedniego stroju (podczas uroczystości szkolnych – strój odświętny).
5. Uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej (zaświadczenia do lekarza medycyny pracy, książeczki badań epidemiologicznych, itp.) do 15 września roku, w którym przyjęto ucznia do szkoły.
6. Uczeń kończący naukę w szkole jest zobowiązany rozliczyć się ze szkołą obiegówką przed odebraniem świadectwa ukończenia szkoły.

IX.II PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

§ 30


Słuchacz ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.
2. życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym.
3. korzystania z bazy dydaktycznej szkoły (biblioteka, pracownia komputerowa itp.).
4. wyrażania opinii dotyczących procesu nauczania.
5. zapoznania go z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
6. przedstawiania opiekunowi swoich problemów oraz uzyskania od niego pomocy,
odpowiedzi i wyjaśnień.

Obowiązki słuchacza:
1. Obowiązkiem słuchacza jest uczęszczanie do szkoły oraz rzetelna praca nad poszerze-niem swej wiedzy i umiejętności.
2. Słuchacz zobowiązany jest do poszanowania mienia szkolnego. W razie stwierdzenia celowego zniszczenia mienia, słuchacz ponosi odpowiedzialność materialną za jego uszkodzenie.
3. Słuchacza obejmuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narko-tyków na terenie szkoły oraz przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających.
4. Obowiązkiem słuchacza jest przestrzeganie zasad dobrego zachowania.
5. Obowiązkiem słuchacza jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego i posiadanie pod-ręcznika, jeśli takie wymogi określi nauczyciel.
6. Obowiązkiem słuchacza jest napisanie wymaganych prac kontrolnych. Jeżeli praca kon-trolna została napisana na ocenę niedostateczną to słuchacz zobowiązany jest napisać drugą pracę na inny temat wyznaczony przez nauczyciela. Słuchacz oddaje pracę kon-trolną w terminie ustalonym przez nauczyciela, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
7. Słuchacz zobowiązany jest do napisania w czasie semestru prac, sprawdzianów, testów, zadań oraz wypracowań, jeżeli takie wymagania ustalił nauczyciel.
8. Słuchacz jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych tj. wyko-nywania zajęć, ćwiczeń, brania udziału w dyskusjach itp. zgodnie z wymaganiami nau-czyciela.
9. Po zakończeniu semestru i po sesji egzaminacyjnej słuchacz jest zobowiązany złożyć indeks u opiekuna semestru.


§ 31

Procedury lekcyjne obowiązujące uczniów i słuchaczy:
1. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych następuje powitanie nauczyciela z uczniami.
2. Uczniowie przygotowują się do lekcji a nauczyciel sprawdza listę obecności.
3. Uczeń spóźniony czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, usprawiedliwia się.
4. Podczas lekcji nie spożywa się jedzenia i napojów oraz nie żuje się gumy.
5. Nie trzyma się na ławce butelek, żywności, itp.
6. Posiadacze telefonów komórkowych i odtwarzaczy (oraz innych urządzeń elektronicz-nych) wyłączają je na czas lekcji przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się korzystanie z wyżej wymienionych urządzeń za zgodą nau-czyciela.
W czasie lekcji nie rejestruje się przy pomocy urządzeń technicznych obrazów
i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.
7. Jeżeli do klasy wchodzi nauczyciel (inny pracownik szkoły) – wszyscy uczniowie wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.
8. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
9. Uczniowie pozostawiają sale lekcyjne w nienagannym porządku.
10. Uczniowie niezwłocznie zgłaszają nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych.


X. NAGRODY I KARY


§ 32

1. Nagroda jest wyróżnieniem i dowodem uznania dla ucznia za zasługi i wzorowe wypeł-nianie obowiązków.
2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przyznanie nagrody może złożyć wychowawca klasy, Rada Rodziców, Rada Samorządu Uczniowskiego, Rada Słuchaczy lub Samorząd Kla-sowy.
3. Nagradzane są:
1) bardzo dobre wyniki w nauce;
2) wzorowa i przykładna postawa;
3) osiągnięcia (udział ucznia) w olimpiadach, konkursach i turniejach;
4) osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska;
5) wysoka frekwencja.
4. Rodzaje nagród:
1) dyplom uznania;
2) list pochwalny Rady Pedagogicznej do rodziców;
3) nagroda rzeczowa.
5. Wyróżnienia:
1) pochwała wychowawcy wobec klasy;
2) pochwała Dyrektora wobec wszystkich uczniów Zespołu Szkół;
3) prezentowanie na tablicy „Najlepsi Uczniowie Zespołu Szkół CKR”.
6. Wnoszenie zastrzeżeń do przyznanej nagrody:
1) do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasad-nieniem do Dyrektora szkoły w terminie 2 dni od jej przyznania. Od nagrody przyzna-nej przez Dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia , z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ter-minie 2 dni od jej udzielenia.
2) Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

§ 33

1. Kara jest środkiem wychowawczym, mającym na celu hamowanie wykroczeń i niepożą-danych społecznie postaw. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Jeśli wykroczenie nosi znamiona przestępstwa Dyrektor zobowiązany jest po-wiadomić o tym Policję i inne właściwe organa ścigania.
2. Kara może być udzielona w zależności od wagi i drastyczności czynu w następującej formie:
1) upomnienie od wychowawcy klasy lub internatu;
2) obniżenie oceny z zachowania, nagana wychowawcy klasy lub internatu;
3) upomnienie Dyrektora Zespołu Szkół;
4) nagana Dyrektora Zespołu Szkół;
5) usunięcie z internatu;
6) skreślenie z listy uczniów Zespołu Szkół.
3. Kara udzielana jest za:
1) nieprzestrzeganie regulaminów i Statutu szkoły;
2) lekceważenie obowiązków szkolnych;
3) naruszanie godności osobistej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
4) uleganie nałogom;
5) stosowanie przemocy; nieposzanowanie mienia i przyrody;
6) naruszanie porządku szkolnego lub publicznego.
4. Upomnienie i naganę wychowawcy klasy lub internatu może otrzymać uczeń za wykro-czenia, przewinienia, zachowania niezgodne ze Statutem, jeśli popełnione były po raz pierwszy i nie podlegają procedurze skreślenia z listy uczniów.
5. Naganę dyrektora szkoły może otrzymać uczeń za następujące wykroczenia, przewinie-nia, zachowania niezgodne ze Statutem szkoły, nie podlegające skreśleniu z listy uczniów, a w szczególności:
1) nagminne łamanie regulaminów i Statutu szkoły;
2) powtarzające się uchylanie się od realizacji obowiązków szkolnych;
3) palenie papierosów /tytoniu (w tym e-papierosów) na terenie szkoły, a także podczas różnych uroczystości szkolnych, wycieczek, itp.;
4) wnoszenie i /lub posiadanie alkoholu na terenie szkoły (internatu) i /lub używanie alkoholu i przebywanie pod wpływem alkoholu;
5) wnoszenie i /lub posiadanie narkotyków (innej substancji psychoaktywnej) na terenie szkoły (internatu) i /lub przebywanie pod wpływem narkotyków (innej substancji psychoaktywnej);
6) dewastację mienia szkolnego;
7) lekceważące, niegrzeczne, aroganckie zachowania wobec pracowników szkoły;
8) akty werbalnej agresji, używania wulgaryzmów na terenie szkoły, stosowanie przemocy, bójki, itp.;
9) udowodnione dokonanie kradzieży własności prywatnej lub szkolnej;
10) zachowanie demoralizujące innych członków społeczności szkolnej;
11) zgodnie z regulaminem internatu;
12) zachowania wymienione w ust.6 poniżej.
6. Zgłoszenie na policję jest możliwe w przypadku następujących zachowań:
1) wysuwania groźby wobec pracowników szkoły, uczniów;
2) wymuszenia, szantaż uczniów naszej szkoły;
3) przemoc, pobicie, akty agresji skierowanej wobec uczniów i pracowników szkoły;
4) przyniesienie na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych;
5) podejrzenie przebywania na terenie szkoły (internatu) pod wpływem alkoholu (innej substancji psychoaktywnej);
6) podejrzenie posiadania i /lub rozprowadzania narkotyków na terenie szkoły lub w jej pobliżu;
7) stworzenie sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu uczniów oraz pracowników szkoły (np. wystrzelenie petardy, użycie środków toksycznych różnego rodzaju, fałszywy alarm typu podłożona bomba w szkole);
8) kradzieży lub innych wykroczeń;
9) zakłócanie porządku publicznego;
10) popełnienia przez ucznia czynu karalnego (przestępstwa).
7. Wniosek o udzielenie kary z ust. 2 pkt: 3), 4), 5), 6) składa wychowawca klasy lub inter-natu do Dyrektora Zespołu Szkół. Wychowawca ma obowiązek zapoznać pedagoga szkolnego z istniejącym problemem.
8. Udzielona kara musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny z zachowania.
9. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień przed Dyrektorem szkoły, w obecności wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego.
10. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.
11. Za jedno wykroczenie zostaje wymierzona jedna kara.
12. Każde wykroczenie, naruszenie Statutu szkolnego jest rozpatrywane indywidualnie. W przypadku dokonania drastycznych przewinień uczniowi można udzielić kary z pomi-nięciem gradacji kar.
13. Jeżeli uczeń dokona zniszczenia mienia szkoły zobowiązany jest do naprawienia szko-dy w postaci pokrycia kosztów naprawy lub zakupu rzeczy zniszczonej.
14. Wszystkie kary dyscyplinarne uczniów są zapisywane na końcu dziennika lekcyjnego.
15. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastoso-waniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca ukaranego ucznia.
16. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji (na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej), skreślić ucznia z listy uczniów za:
1) spożywanie, posiadanie alkoholu (innych substancji psychoaktywnych) na terenie szkoły (internatu) lub pracowni kształcenia praktycznego, a także podczas różnych uroczystości szkolnych i wycieczek oraz przebywanie na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (innych substancji psychoaktywnych);
2) posiadanie i dystrybucję narkotyków i innych środków odurzających;
3) dotkliwą dewastację mienia szkolnego;
4) dokonanie kradzieży własności szkolnej o dużej wartości, narażającej szkołę na duże straty;
5) znieważanie i naruszanie godności osobistej nauczyciela, pracownika szkoły, ucznia (znęcanie się psychiczne i fizyczne, stosowanie psychicznej przemocy wobec nau-czyciela i ucznia, stosowanie gróźb wobec nauczyciela, pracowników szkoły, uczniów w celu wymuszenia czegokolwiek, agresja werbalna);
6) wszelkie akty agresji grożące utracie zdrowia i życia uczniów, pracowników szkoły, oraz uczniów;
7) stworzenie sytuacji w szkole, w pracowniach kształcenia praktycznego lub podczas wszelkich uroczystości i imprez szkolnych zagrażających zdrowiu i życiu uczniów oraz pracowników szkoły (np. przyniesienie niebezpiecznych przedmiotów, narkoty-ków i innych środków odurzających, toksycznych, chemicznych, materiałów wybu-chowych itp.);
8) porzucenie obowiązków szkolnych;
9) brak poprawy zachowania, mimo nagany Dyrektora Zespołu Szkół.
17. Przepis ust. 16 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek Dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. (art.39, pkt 2 Ustawy o systemie oświaty).

§ 34

Tryb postępowania przy skreślaniu ucznia z listy uczniów:
1. Pisemny wniosek o skreślenie ucznia z listy z uzasadnieniem składa wychowawca klasy do Dyrektora, z zastrzeżeniem ust. 11.
2. Uczeń składa wyjaśnienia przed komisją w składzie: Wicedyrektor, wychowawca, peda-gog szkolny, przedstawiciel SU.
3. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół.
4. Ucznia przed Radą Pedagogiczną reprezentuje wychowawca lub pedagog szkolny.
5. Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się ze sprawą podejmuje uchwałę w sprawie skre-ślenia ucznia z listy uczniów.
6. Dyrektor zwraca się do SU o wyrażenie opinii w sprawie uchwały RP o skreślenie ucznia z listy uczniów (informuje o tym zainteresowanego ucznia).
7. Samorząd Uczniowski w ciągu 3 dni od prośby Dyrekcji opiniuje uchwałę na piśmie.
8. Uczeń zostaje skreślony na mocy decyzji Dyrektora ZSCKR w Sypniewie po stwierdze-niu prawomocności uchwały.
9. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy z uzasadnieniem otrzymują rodzice (prawni opieku-nowie) i uczeń na piśmie.
10. Uczeń bądź rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora zgodnie z procedurą odwoławczą poniżej.
11. Dyrektor szkoły może pominąć opisaną w ust. 1 i 2 procedurę i przedstawić Radzie Pe-dagogicznej wniosek o skreślenie z listy uczniów Zespołu Szkół ucznia, który:
1) rażąco narusza zasady określone w Statucie szkoły i nie skutkują wobec niego wie-lokrotnie zastosowane kary;
2) nie otrzymał promocji i nie rokuje poprawy;
3) porzucił obowiązki szkolne.


§ 35

1. Procedura odwoławcza w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) w ciągu 3 dni od zaistnienia problemu zwracają się do Dyrekcji szkoły w formie pisemnej.
2) Dyrektor lub wicedyrektor szkoły po konsultacji z wychowawcą lub pedagogiem i za-interesowanym nauczycielem rozpatruje sprawę w ciągu 7 dni.
3) W przypadku zasadności złożonego zażalenia Dyrektor wydaje decyzję o podjęciu stosownych działań przywracających możliwość korzystania z określonych upraw-nień. W przypadku, gdy naruszenie praw ucznia spowodowało niekorzystne następ-stwa dla ucznia, podejmuje czynności likwidujące ich skutki.

2. Procedura odwoławcza od kary:
1) Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołania się w ciągu 3 dni od kary do Dyrektora, składając pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2) Dyrektor może przychylić się do decyzji odnośnie nałożonej na ucznia kary, odwołać ją lub zawiesić warunkowo jej wykonanie.
3) O decyzji wynikającej z rozpatrzenia odwołania od kary Dyrektor powiadamia zainte-resowanych na piśmie, w terminie 7 dni od daty wpływu odwołania.
4) Decyzja podjęta przez Dyrektora ZS jest ostateczna.

3. Procedura odwoławcza od skreślenia z listy uczniów.
1) Uczeń, bądź rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w ciągu 14 dni odwołać się za pośrednictwem Dyrektora od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów do Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty.
2) Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni od czasu otrzymania odwołania przesyła je do organu odwoławczego.
3) Tryb rozpatrzenia odwołania od kary nałożonej przez Kujawsko - Pomorskiego Kura-tora Oświaty określa Kodeks Postępowania Administracyjnego.

XI. BIBLIOTEKA SZKOLNA


§ 36


1. W Zespole Szkół prowadzona jest biblioteka szkolna służąca realizacji potrzeb i zainte-resowań uczniów, zadań dydaktyczne-wychowawczych Zespół Szkół, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Biblioteka składa się z wypożyczalni, pomieszczeń na zbiory książek i czasopism oraz czytelni multimedialnej (4 stanowiska z dostępem do Internetu).
3. Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
3) prowadzenie przysposobienia czytelnicze-informacyjnego uczniów (w grupach bądź oddziałach);
4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać uczniom i słuchaczom dostęp do jej zbio-rów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) prowadzenie wypożyczalni i czytelni;
3) udzielanie informacji i porad czytelnikom;
4) zgłaszanie Dyrektorowi Zespołu Szkół potrzeb nabywania wydawnictw objętych pro-gramem nauczania;
5) popularyzowanie literatury o walorach poznawczych, dydaktycznych i artystycznych, inspirowanie czytelnictwa wśród młodzieży;
6) zabezpieczenie zbiorów biblioteki przed stratą i zniszczeniem;
7) przestrzeganie terminu zwrotu książek;
8) gromadzenie i udostępnianie zbiorów audiowizualnych.
6. Zasady korzystania ze zbiorów i pomieszczeń biblioteki określa regulamin biblioteki.

§ 37


1. W zależności od potrzeb i możliwości Zespół Szkół może zorganizować klub młodzieżo-wy.


XII. INTERNAT

§ 38


1. Internat w zależności od potrzeb prowadzi działalność w czasie trwania zajęć dydaktycz-no-wychowawczych.
2. Internatem kieruje Dyrektor Zespołu Szkół.
3. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje Dyrektor.
4. Grupa wychowawcza w internacie liczy do 35 osób, z zastrzeżeniem, że liczba uczniów w grupie wychowawczej w internacie, obejmującej także uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym wynosi nie więcej niż 25, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych, niedostosowa-nych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
5. Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowanków wynoszą tygodniowo 49 godzin ze-garowych.
6. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawują wychowawcy internatu wchodzący w skład Szkolnego Zespołu Wychowawczego.
7. W godzinach nocnych w celu zapewnienia opieki nad wychowankami zatrudnia się opiekuna nocnego.
8. W internacie działa Samorząd Internatu.
9. Szczegółowe zasady działalności internatu oraz prawa i obowiązki wychowanków okre-śla regulamin internatu.

XIII. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH


§ 39


1. (skreślony)
2. Szkoła Policealna zwana dalej „szkołą” opiera się na podbudowie liceum lub technikum.
3. Po ukończeniu szkół kształcących w zawodach lub kursów kwalifikacyjnych absolwenci mogą uzyskać tytuł technika w określonym zawodzie lub świadectwo określonych kwali-fikacji w zawodzie, jeśli zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
4. Szkoły funkcjonują w ramach Zespołu Szkół.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy Statutu Ze-społu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie
z wyjątkiem przepisów dotyczących:
1) zakresu i zadań opiekuńczych Zespołu Szkół;
2) zasad współdziałania z rodzicami uczniów;
3) ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć;
4) zapewnienia uczniom posiłków;
5) organizowania świetlic i klubów;
6) prowadzenia internatu;
7) opieki wychowawczej nad uczniami we współdziałaniu z rodzicami;
8) określania dolnej i górnej granicy wieku;
9) skreślania z listy uczniów i informowania o tym rodziców.
6. Stosownie do potrzeb Szkoła udziela pomocy w organizowaniu noclegów w okresie trwania zajęć.

§ 40

1. Zajęcia lekcyjne dla słuchaczy szkoły kształcącej w formie zaocznej odbywają się na wszystkich semestrach dwa razy w miesiącu przez dwa dni.
2. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze.
3. Szkoła kieruje samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając im osiąganie jak najlepszych wyników przez:
1) zapoznanie słuchaczy z programami nauczania;
2) udzielanie porad w sprawie nauki bezpośrednio oraz w drodze korespondencji;
3) ocenianie prac kontrolnych.
4. Ostatni zjazd w semestrze jest zjazdem egzaminacyjnym.
5. Słuchacze Szkoły otrzymują indeksy wg obowiązującego wzoru.
6. Zasady oceniania i promowania określają odrębne przepisy oraz Wewnątrzszkolny Sys-tem Oceniania będący załącznikiem do Statutu Zespołu Szkół.


§ 41

1. Na semestr wyższy niż pierwszy może być przyjęty kandydat, który przedłoży świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej i złoży egzamin klasyfikacyjny ze wszystkich przedmiotów nauczania występujących na semestrach niższych od tego, na który ubiega się o przyjęcie.
2. Kandydat, który przedłoży świadectwo stwierdzające, że nie ukończył danej klasy, może być przyjęty na semestr odpowiednio wyższy, jeśli przedmiot, z którego otrzymał ocenę niedostateczną nie występuje w Szkole.
3. Opiekę nad każdym semestrem dyrektor Zespołu Szkół powierza jednemu z nauczycieli zwanego opiekunem semestru.

4. Do zadań opiekuna semestru należy:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza oraz proces jego uczenia;
2) otoczenie indywidualną opieką każdego słuchacza;
3) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danym semestrze;
4) prowadzenie dokumentacji semestru (dziennika, zestawienia wyników, arkuszy ocen).


XIV. POSTANOWIENIA (KOŃCOWE) OGÓLNE

§ 42

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierająca nazwę Zespołu Szkół.
3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach dotyczących poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły. Nazwa Zespołu Szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

§ 43

1. Zespół Szkół posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
2. Poczet sztandarowy bierze udział w uroczystościach szkolnych i apelach z okazji świąt państwowych w szkole i poza nią.


§ 44

1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 45

1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być wprowadzone na uzasadniony wniosek organów Zespołu Szkół po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 46

1. Załączniki do niniejszego statutu stanowią:
1) Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO);
2) Szkolny system interwencji wychowawczych;
3) Szkolne procedury dotyczące nieobecności;
4) Program wychowawczo-profilaktyczny;
5) skreślony;
6) poszczególne regulaminy:
a) Regulamin Rady Pedagogicznej;
b) Regulamin Rady Rodziców;
c) Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
d) Regulamin internatu;
e) Regulamin biblioteki.

Statut został uchwalony dnia 31 sierpnia 2015 roku na podstawie uchwały Rady Pedago-gicznej nr 23/2015. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Powyższy dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.


Tekst ujednolicony Statutu ZSCKR w Sypniewie - zawiera następujące nowelizacje:
1. § 2 ust.1 Statutu Zespołu Szkół - dotyczy wprowadzenia w ZSCKR w Sypniewie nowych kierunków kształcenia (nowelizacja z dn. 18 maja 2016 roku na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2016);
2. § 2 ust.1 Statutu Zespołu Szkół - dotyczy dostosowania typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół do przekazania szkoły Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zamiar likwidacji LO dla Doro-słych (nowelizacja z dn. 30 marca 2017 roku na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nr 2/2017);
3. § 2 ust.1 Statutu Zespołu Szkół - dotyczący Likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz dostosowanie nazwy Szkoły Policealnej do przepisów Prawa oświatowego (nowelizacja z dn. 31 sierpnia 2017 roku na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nr 21/2017);
4. Nowelizacja Statutu Zespołu Szkół w związku z w wejściem w życie ustawy Prawo oświatowe oraz wynikających z niej przepisów wykonawczych, w tym dostosowanie regulacji dotyczących Bran-żowej Szkoły I stopnia (nowelizacja z dn. 29 listopada 2017 r. na podstawie uchwały Rady Pedago-gicznej nr 25/2017 – szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 1 do protoko-łu posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 29 listopada 2017 r.)Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 23.11.2019
Podpisał: Marian Basa
Dokument z dnia: 18.05.2016
Dokument oglądany razy: 5 648